Jedną z czynności związanych z wyborem wykonawcy jest odrzucenie ofert. Jednak zamawiający nie zawsze może tego dokonać. W art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) ustawodawca zawarł warunki, które wskazują, kiedy zamawiający może, a kiedy musi odrzucić oferty. Jak stanowi jeden z wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie, „zamawiający nie może odrzucić ofert z przyczyn innych niż określone w art. 89” (sygn. V Ca 1738/04). Oferta niezgodna z ustawą Pierwsza z przesłanek mówi, że zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, gdy jest ona niezgodna z P.z.p. Należy przez to rozumieć ofertę niezgodną zarówno z zasadami udzielania zamówień (art. 7-9), jak i z poszczególnymi przepisami ustawy i aktów wykonawczych do niej, a także z przepisami aktów prawnych, do których ustawa się odwołuje. W orzecznictwie zespołów arbitrów (ZA) i sądów okręgowych konsekwentnie podzielany był pogląd, iż niezgodna z ustawą jest oferta, w której wykonawca zastrzegł jako niepodlegające ujawnieniu informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Pogląd ten jest tylko po części trafny. Otóż rzeczywiście jest to powód do odrzucenia oferty, jednak nie w oparciu o przesłankę z art. 98 ust. 1 pkt 1, lecz o tę zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 3 – „jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej...