Przy wybieraniu wykonawcy może się zdarzyć, że niektóre oferty zostaną odrzucone. Jednak zamawiający nie może tego dokonać w każdym przypadku. W art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zawarto warunki, które wskazują, kiedy zamawiający może, a kiedy musi odrzucić oferty.

Warto przy tym pamiętać, że jeden z sądów okręgowych w wyroku V Ca 1738/04 stwierdził, że zamawiający nie może odrzucić ofert z przyczyn innych niż określone w ww. artykule P.z.p.   Oferta niezgodna z ustawą Pierwsza z przesłanek stanowi, że zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, gdy jest ona niezgodna z ustawą. Należy przez to rozumieć ofertę niezgodną z zasadami udzielania zamówień (art. 7-9), z poszczególnymi przepisami ustawy i aktów wykonawczych do niej, a także z przepisami aktów prawnych, do których ustawa się odwołuje. W orzecznictwie zespołów arbitrów i sądów okręgowych konsekwentnie podzielany był pogląd, iż niezgodna z ustawą jest oferta, w której wykonawca zastrzegł jako niepodlegające ujawnieniu informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa. Pogląd ten jest tylko po części trafny. Otóż rzeczywiście jest to powód do odrzucenia oferty, jednak nie w oparciu o przesłankę z art. 89 ust. 1 pkt 1, lecz o tę zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 3 – „jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej...