Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 – u.c.p.g.) w art. 3 ust. 2 pkt. 6 i 9 wśród zadań gmin wymienia tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dotyczy to również wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), pochodzącego z gospodarstw domowych, oraz udostępniania informacji o zbierających zużyty sprzęt, o których mowa w Ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2011 r. nr 171, poz. 1016).

W ślad za tym ustawa u.c.p.g. nakazuje, aby w regulaminie utrzymania czystości i porządku znalazło się określenie szczegółowych zasad dotyczących wymagań odnośnie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych (w tym ZSEE – art. 4 ust. 2 pkt 1a). Mimo braku jednoznacznych definicji należy stwierdzić, że bez wątpienia „zbieranie” ZSEE nie jest równoznaczne z jego „odbieraniem”. Wprawdzie dla przeciętnego mieszkańca różnica w terminologii jest niezauważalna, ale z punktu widzenia poprawności prawnej trzeba o tym pamiętać – w szczególności formułując stosowne przepisy prawa miejscowego. W kilku rejestrach Odpadów w postaci ZSEE w zasadzie nie wolno odbierać – choć jest w tym stwierdzeniu pewien pozór. Zakaz wyprowadzić można z postanowień art. 35 ustawy o...