Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej wystosował 25 stycznia 2018 r. na ręce Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza Uchybienie nr 2017/2183 C (2018) 358 final z wezwaniem Polski do usunięcia uchybienia. Dotyczy ono naruszenia bądź niewypełniania art. 3, 4 i 5 określonego w dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

Przekładając na język potoczny, uchybienie głównie dotyczyło niewłaściwej gospodarki dowozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych, wadliwych stanów technicznych „oczyszczalni przydomowych” i ich eksploatacji. Jako jeden z powodów takiej sytuacji wskazano brak właściwej ewidencji zbiorników bezodpływowych i „oczyszczalni przydomowych”, co w praktyce przełożyło się na całkowity brak kontroli i reagowania organów samorządowych w stosunku do naruszających przepisy. Oczywiście wykazano i omówiono szczegółowo szereg innych uchybień stwierdzonych w aglomeracjach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Władze odpowiedziały UE, jednak wiele spraw musi przenieść się na akty wykonawcze, których nie ma.

Niestety na ponad 1587 aglomeracji prawie 600 nie prowadzi wcale lub prowadzi częściowo ewidencję:

zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej „przydomowych oczyszczalni ścieków” (zgodnych z art. 83 ust. 4 ustawy Prawo wodne i przepisów wykonawczych) w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych (osadów nadmiernych...