No i stało się! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, u schyłku października br. swoje prace nad projektem ustawy o odpadach zakończyła nadzwyczajna Podkomisja sejmowa. Tym samym projekt został skierowany do dalszego procedowania. Wśród zmian zaproponowanych przez posłów-członków Podkomisji można mówić o siedmiu najistotniejszych elementach.

I tak zaproponowaliśmy, by minister ds. środowiska miał możliwość określenia w rozporządzeniu rodzajów odpadów (i źródeł ich powstawania), dla których przy zmianie klasyfikacji z odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne nie będzie potrzeby stosowania procedury wykazywania, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych. Zniesiony ma też zostać obowiązek zgłoszenia zmiany klasyfikacji marszałkowi województwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu w wielu sytuacjach uda się uniknąć zbędnych badań, które generują niemałe koszty. W art. 41 Podkomisja wprowadziła jednoznaczne dookreślenie, z którego wynika, że organem właściwym w przypadku zezwoleń wydawanych regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych będzie marszałek województwa. Jest to istotne dla zachowania spójności w opracowywanych przez marszałków wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Wprowadziliśmy także poprawkę, która ma pozwolić podmiotom (posiadaczom odpadów) zdobycie łącznej decyzji administracyjnej, jeśli w tym samym miejscu prowadzą różne działania w zakresie gospodarki odpadami. Umożliwi to przedsiębiorcy uzyskanie jednej decyzji i poniesienie jednej opłaty skarbowej za jej wydanie, w sytuacji, w której zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami musiał się on ubiegać o...