Od października 2005 r. w Polsce obowiązuje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która wdraża postanowienia Dyrektywy 2002/96/ WE (WEE). Ustawa ta nakłada na producentów sprzętu AGD i elektroniki obowiązek stworzenia w Polsce systemu zbiórki i recyklingu ZSEE. Kolejne rozdziały ustawy opisują zadania poszczególnych ogniw łańcucha systemu. Składają się na niego – wprowadzający sprzęt, zbierający, prowadzący: zakłady przetwarzania, działalność w zakresie recyklingu, działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, a także organizacje odzysku. Każdy, kto ma należeć do systemu, zgodnie z art. 7 ustawy o zużytym sprzęcie, musi być wpisany do rejestru, który prowadzony jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Oprócz wniosku o wpisanie do rejestru i podanie podstawowych danych rejestrowych firmy, poszczególni przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności zobowiązani są dołączyć odpowiednie dokumenty. Wprowadzający sprzęt powinien podać informacje o umowie zawartej z organizacją odzysku lub podać ilość sprzętu wprowadzanego na rynek oraz formę zabezpieczenia finansowego. Zbierający przekazuje dane na temat otrzymanych decyzji, związanych z gospodarowaniem odpadami, a przetwarzający – informuje o decyzjach dotyczących gospodarowania odpadami, zdolności przetwórczych zakładu oraz wdrożonych systemów jakości. Z kolei prowadzący działalność w zakresie recyklingu podaje informacje o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, stosowanych metodach recyklingu, wdrożonych systemach jakości, zdolnościach przetwórczych instalacji. Natomiast organizacja...