W 2006 r. ustawa Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.) była nowelizowana kilkakrotnie. Najobszerniejszy zakres zrealizowała nowelizacja dokonana Ustawą z 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 50, poz. 360). Zmiany te weszły w życie głównie 29 czerwca ub.r. – jedynie dla niektórych kwestii związanych z umożliwieniem dostępu do określonych informacji o środowisku terminem wejścia w życie był 29 września. Ten drugi termin dotyczył następujących obowiązków: • prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 19 ust. 7a), • zapewnienia dostępu za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyj¬nych do informacji o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami (art. 30 ust. 1 pkt 12), • udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 30 ust. 2a). Ustawa nowelizująca w szeregu wypadków zmieniła także delegacje do wydania rozporządzeń wykonawczych, wobec czego dotychczasowe akty powinny zostać zmienione. Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 12) powinno to nastąpić do 1 lipca 2007 r. Ze społecznego punktu widzenia (ze względu na ilość występujących problemów i ich drażliwość) co najmniej dyskusyjna w tym zakresie wydaje się być zmiana delegacji, która jeszcze nie została wykorzystana, a zawarta jest w art. 222 ust. 5. Dotyczy ona wydania...