Zmiany w gospodarce odpadami zgodne z ustawą o COVID-19

Epidemia koronowirusa odcisnęła piętno na wszystkich obszarach gospodarki. Jednym z sektorów, który w sposób szczególny wysuwa się na pierwszy front walki z wirusem, jest gospodarka odpadami komunalnymi. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania tego sektora w czasach epidemii ma znaczenia fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

Pracownicy należący do sektora gospodarki odpadami komunalnymi w sposób szczególny, poprzez charakter swojej pracy, narażeni są na bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne. Dlatego też właśnie ten obszar gospodarki wymagał wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań prawnych, które miały zapewnić jego sprawne funkcjonowanie w okresie epidemii. Takie rozwiązania zawiera w sobie ustawa o COVID-191. Należy podkreślić, że wprowadzone tą ustawą rozwiązania mają charakter nadzwyczajny i niejednokrotnie wprowadzają rozwiązania prawne, które istotnie odbiegają od dotychczasowych, a czasami są wręcz całkowicie od nich odmienne. Dlatego też należy je stosować ze szczególną ostrożnością i tylko w przypadkach związanych bezpośrednio z zapobieganiem zakażeniu wirusem COVID-19. Podkreślając wyjątkowy charakter tych regulacji prawnych, należy przestrzec przed zbyt szerokim ich zastosowaniem, a w szczególności przed zbyt daleko idącą ich interpretacją prawną. Czas epidemii może minąć, ale konsekwencje prawne zbyt pochopnego sięgania po nadzwyczajne środki prawne mogą być odczuwalne długo po ustaniu zagrożenia.

Ustawa o COVID-19 wprowadziła też regulacje prawne stanowiące nadzwyczajne narzędzia, które mogą...