Zmiany w P.z.p. w zakresie środków ochrony prawnej

Przepisy Prawa zamówień publicznych nie tylko regulują proces udzielania i realizacji zamówień publicznych, ale również kształtują materię rozpatrywania sporów przedkontraktowych. Wskazany obszar, w wyniku wejścia w życie nowego P.z.p., dozna zmian, m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu spraw poddanych ocenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z zakodowanymi w Ustawie z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych regulacjami przejściowymi, postępowania odwoławcze:

wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. – będą odbywać się na dotychczasowych zasadach (art. 92 ust. 1), wszczęte po 31 grudnia 2020 r. i dotyczące postępowań o udzielenie zamówień wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., do których stosuje się aktualne przepisy P.z.p. (art. 90 ust. 1 P.z.p.) – będą procedowane na nowych zasadach (art. 92 ust. 2), przy uwzględnieniu, że czynności i zaniechania zamawiających będą w warstwie merytorycznej oceniane z uwzględnieniem dotychczasowych przepisów P.z.p. (art. 90 ust. 1), wszczęte po 31 grudnia 2020 r. i dotyczące postępowań o udzielenie zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. – będą odbywać się na nowych zasadach i będą oceniane w warstwie merytorycznej z uwzględnieniem przepisów Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe P.z.p.).

Uzupełniając powyższe, należy wskazać, że wszczęcie postępowania...