Składowiska odpadów komunalnych stanowią poważne zagrożenie dla jakości środowiska. Lokowanie bowiem odpadów na powierzchni terenu powoduje m.in., iż infiltrujące wody opadowe ługują z nich związki chemiczne i mikroorganizmy, zanieczyszczając glebę i wody podziemne. A zatem warto wiedzieć, jaki jest wpływ tego typu składowisk na zmiany stanu wskaźników sanitarnych gleby, informujących o możliwości wystąpienia w niej ryzyka związanego z obecnością drobnoustrojów patogennych.

Odpady komunalne, a zwłaszcza ich frakcja mokra, w skład której wchodzą resztki pożywienia, w tym odpady kuchenne, opakowania po środkach spożywczych, zużyte materiały higieniczne, a także odchody zwierząt domowych, zawierają szerokie spektrum mikroorganizmów. Ich liczebność wynosi 108-109 na gram odpadów. Są one źródłem powstawania aerozoli biologicznych, czyli zawieszonych w powietrzu kropelek płynu lub drobinek materii stałej, zawierających bakterie, wirusy, zarodniki grzybów, a także pyłki i mikroskopijne fragmenty roślin. Mikrobiologiczne skażenie gleby w sąsiedztwie składowisk odpadów komunalnych spowodowane jest głównie rozprzestrzenianiem się bioaerozolu, migracją zwierząt (ptactwa, gryzoni, insektów), które roznoszą zarazki, a także wypływem odcieków z uszkodzonych lub niedrożnych systemów drenarskich. Warto wspomnieć, że przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w. kontrole Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska ujawniły, że tylko ok. 30% składowisk odpadów w Polsce jest właściwie zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Do bakterii okresowo występujących w glebie, stanowiących...