Obecnie jednym z największych wyzwań jest zrównoważony rozwój. Wdrażanie tej idei wyznacza nowe priorytety, odpowiadające światowym koncepcjom ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Czy zrównoważony rozwój stanowi szansę na rozkwit innowacyjności? Jakie zagrożenia dla polskiej gospodarki niesie realizacja jego założeń?  

 

Adam Zdziebło

sekretarz stanu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Idea zrównoważonego rozwoju, choć czasem może wydawać się jedynie mglistym pojęciem, to dla Europy konieczność. Komisja Europejska uczyniła ją jedną z centralnych definicji Strategii „Europa 2020”. Znajduje to odzwierciedlenie w zapisanych w tym dokumencie celach rozwojowych UE do 2020 r., m.in. w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii lub zwiększeniu efektywności w korzystaniu z energii. Sprostanie im wymaga odpowiednich środków. Wobec tego fundusze europejskie wspierają różnorodne inwestycje, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, m.in. w transporcie intermodalnym, bezpieczeństwie energetycznym oraz upowszechnianiu OZE. Obecnie już wiadomo, że w latach 2014-2020 UE przeznaczy ze swojego budżetu więcej niż dotychczas nakładów finansowych na rozwijanie gospodarki niskoemisyjnej. Priorytetem w tych działaniach jest to, by poza podstawowym efektem ochrony środowiska naturalnego, osiągnąć jeszcze inny, np. skupić się na poszukiwaniu innowacyjnych...