Przełom w gospodarce osadowej nastąpił dzięki technologii opracowanej przez IMBiGS. Nowopowstała „Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej” o nazwie Dim-Waste pozwoliła uzyskać produkt, który może być wykorzystywany m.in. przy budowie dróg.

Nową technologię zagospodarowania odpadów stworzono przy wsparciu środków finansowych LIFE+ oraz NFOŚiGW. Realizowany od października 2011 r. projekt umożliwił sprawdzenie w skali technicznej opracowanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego technologii termicznej przeróbki osadów ściekowych na kruszywo lekkie z wykorzystaniem wyłącznie surowców odpadowych.

Nowa metoda unieszkodliwiania osadów ściekowych oparta została na założeniu wykorzystania wielu różnych odpadów i zneutralizowania ich w jednym procesie w celu wytworzenia produktu handlowego np. wyrobu budowlanego – sztucznego kruszywa lekkiego do szerokiego zastosowania gospodarczego. Do otrzymywania kruszywa zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami, a opracowana metoda została już zgłoszona do Urzędu Patentowego RP.

Eko lokator Toruń

Założenia technologii prezentowane były w m.in. w artykułach specjalistycznych w czasopismach branżowych, w trakcie spotkań informacyjnych organizowanych w ramach realizacji projektu, podczas krajowych i zagranicznych imprez targowych związanych z ochroną środowiska oraz na stronie internetowej projektu.

Technologia prezentowana jest w ramach wizyt demonstracyjnych, podczas których w praktyce testowane jest funkcjonowanie wybudowanej w ramach projektu prototypowej instalacji mobilnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj