W Małopolsce niemal 260 mln zł unijnych dotacji trafi do beneficjentów realizujących przedsięwzięcia związane z transportem zbiorowym. Największe szanse na pieniądze będą miały kompleksowe projekty.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia związane ze wzmacnianiem systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie (z wyłączeniem obszarów objętych mechanizmem ZIT, tj. miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa – Metropolia Krakowska). Preferowane będą projekty kompleksowe, czyli obejmujące jak najszerszy zakres, przyczyniające się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej.

O dotację mogą się ubiegać jednostki samorządu, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST oraz przedsiębiorstwa świadczące publiczne usługi w transporcie zbiorowym. Pozostałe firmy mogą zostać dopuszczone, ale w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park & Ride pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego. Pieniądze mogą jednak otrzymać również inne podmioty realizujące projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określone w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierające elementy planów mobilności miejskiej.

Wnioski będą przyjmowane od 30 grudnia do 24 lutego przyszłego roku. Łączna pula pieniędzy przeznaczona na dotacje w tym naborze to prawie 260 mln zł.

Szczegóły naboru 4.5.2 RPO Województwa Małopolskiego

Czytaj więcej

Skomentuj