Przyjęto program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, efektem którego powinno być m.in. zmniejszenie wielkości emisji pyłu PM10 o 28,2 proc. i pyłu PM2,5 o 28,1 proc.

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XLII/662/13 z 30 września 2013 r. przyjął Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Główne cele programu

Małopolska, wdrażając program ochrony powietrza, chce osiągnąć do 2023 r. dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń. Dotyczą one pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. W tym celu we wdrażanym Programie wyznaczono główne kierunki działań. Wśród nich znalazło się: wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa, realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe oraz rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników. Ponadto głównym celem jest też termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej, ograniczenie emisji z transportu, ograniczenie emisji przemysłowej, a także edukacja ekologiczna mieszkańców.

Elementem Programu ochrony powietrza jest Plan działań krótkoterminowych, który wprowadza trzy stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza: I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym, II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym, III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym.

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, a informacje o zagrożeniu zamieszczane są na stronie internetowej www.malopolskie.pl/powietrze.

Czytaj więcej

Skomentuj