Gminy, które pobierały lub pobierają opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowych, mają do czynienia z prokuraturą. Ta skarży uchwały i wzywa do usunięcia nieprawidłowości. Do wojewódzkich sądów administracyjnych w całym kraju trafiło już ponad 300 skarg śledczych. W części sądy już przyznały im rację.

Na terenie całego kraju prokuratorzy przeanalizowali blisko 1200 uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. Najwięcej przejrzeli ich śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu – 197, w Gdańsku – 196 oraz w Krakowie – 188.

Uchylone chwały

Pojawiły się wnioski o uchylenie uchwał, które przewidują tzw. opłatę przyłączeniową i wezwanie do odpowiednich organów o usunięcie naruszeń prawa. Prokuratorzy składali też skargi na uchwały gmin do wojewódzkich sądów administracyjnych. Najwięcej takich skarg złożyli poznańscy śledczy – 53, lubelscy – 52, oraz krakowscy – 46 skarg. W skali całego kraju prokuratorzy skierowali łącznie 333 skargi do WSA.

Prokuratorzy regionalni mają nadal przyglądać się uchwałom i kwestionować wszystkie te, które każą obywatelom płacić za przyłącza. Chodzi o to, że samorządy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Mimo to często ich żądają. Prokuratorzy skarżą więc takie uchwały.

W większości sądy myślą podobnie jak prokuratura. I tak np. Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Białymstoku z 5 kwietnia 2018 r. stwierdził, że uwzględniając skargę na uchwałę, stwierdza jej nieważność w całości lub w części albo stwierdza, że została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności.

Z kolei w wyroku z 22 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku WSA wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów.

Nie muszą płacić

Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 13 września 2007 r. Podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.

Wnioski prokuratorów o stwierdzenie nieważności uchwał gmin wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci uwzględniły m.in. również WSA w Krakowie w wyroku z 9 października 2012 r., w Poznaniu w wyroku z 26 września 2012 r. oraz WSA w Łodzi w wyroku z 15 marca 2013 r.

Źródło: rp.pl

Czytaj więcej

Skomentuj