Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął piątą aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Najnowsza wersja, nad którą prace ruszyły 1 września 2016 r., jest ostatnią szansą na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy.

Piąta aktualizacja KPOŚK pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które niezbędne są do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych uchwałach sejmików województw, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ściekowych.

Rozpoczynając procedurę KZGW wysyła do samorządów, za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, ankietę pozwalającą na zgłaszanie nowych inwestycji i modyfikację wyznaczonych obszarów aglomeracji. Zgodnie z zapisami „Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji KPOŚK” ankiety zbierane będą do 21 listopada tego roku, a pełna aktualizacja programu zakończy się w marcu 2017 r.

Zapisy V AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj