Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła Jubileuszową 20. edycję Konkursu EKOLAURY.
Do 30 czerwca 2021 r. można zgłaszać wnioski w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminazja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Ekolaur XX – lecia (mogą startować wyłącznie Laureaci Ekolaurów wyłonieni od 2002 roku).

Celem Konkursu jest

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Terminarz:

marzec 2021 r. – ogłoszenie 20. edycji Konkursu;

do 30 czerwca 2021 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;

do 15 sierpnia 2021 r. – ocena formalna wniosków konkursowych;

do 31 sierpnia 2021 r. – ocena merytoryczna wniosków;

do 30 września 2021 r. – wyłonienie Laureatów Konkursu;

październik 2021 r. – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2021” – do dnia 30 czerwca 2021 r.