Prowadzony od 2016 roku przez Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling” projekt „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów” został właśnie zakończony. Dzięki tej inicjatywie samorządy i branża gospodarki odpadami zyskały ponad 4000 osób wyedukowanych w zakresie zbiórki bioodpadów, które teraz mogą dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu dofinansowane zostały ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i były bezpłatne dla uczestników. Przeprowadzono w sumie 40 warsztatów praktycznych, adresowanych głównie do liderów opinii publicznej, kadry kierowniczej jednostek samorządów terytorialnych, władz gmin, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przydatne szkolenia

Osoby biorące udział w szkoleniach dowiedziały się m.in., jak wygląda aktualny stan prawny w zakresie selektywnej zbiórki bioodpadów, a także jakie zmiany są projektowane. Niezwykle praktycznym aspektem spotkań był referat na temat istotnych elementów specyfikacji przetargowej w ramach organizowanych przez gminy przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono też różne modele zbiórki, akceptowane przez mieszkańców, oraz dobre praktyki i case studies nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy. Prezentowano, jak krok po kroku zaplanować cały system selektywnej zbiórki w gminie – od prawidłowego prognozowania ilości zbieranych odpadów, przez akcje pilotażowe, aż po konkretne rozwiązania techniczne stosowane przy zbiórce odpadów, a także omówiono technologie ich zagospodarowania. Co ważne, przy wygłaszaniu referatów wykładowcy pozostawali do dyspozycji słuchaczy, by odpowiadać na pytania i komentować poszczególne wystąpienia.

Wykładowcami byli zarówno praktycy, jak i eksperci z zakresu prawa odpadowego i informatycznych systemów wsparcia gospodarki odpadowej oraz technolodzy środowiskowo-odpadowi, a taki mariaż teorii z praktyką gwarantował, iż przekazywana wiedza była aktualna, potrzebna i fachowa. Uczestnicy szkoleń mieli więc okazję między innymi wysłuchać referatów przygotowanych przez Michała Hertmanowskiego i Marcina Zmórzyńskiego z Kancelarii Adwokackiej HSZ – Hertmanowski, Staryk, Zmórzyński, a także dr inż. Emilię den Boer z Politechniki Wrocławskiej i dr inż. Barbarę Kozłowską z Politechniki Łódzkiej, niekwestionowane ekspertki w tematyce bioodpadów.

Praktyczny przewodnik w formie książkowej

Jednak projekt to nie tylko szkolenia. Uzupełnieniem i rozszerzeniem tematów omawianych na warsztatach jest książka pt. „Selektywna zbiórka i recykling bioodpadów – teoria, dobre praktyki i dostępne rozwiązania”. Ten praktyczny przewodnik po skomplikowanej tematyce bioodpadów przygotowany został we współpracy z ekspertami prowadzącymi szkolenia. Omawia wpływ bioodpadów na środowisko i zmiany klimatyczne, uregulowania prawne w zakresie gospodarowania bioodpadami (zarówno polskie, jak i unijne) oraz metody recyklingu bioodpadów, a także uczy, jak ograniczać uciążliwości zapachowe związane z gospodarowaniem nimi. Uzupełnieniem tej pozycji jest atlas produktów, urządzeń i technologii wspierających selektywną zbiórkę i recykling bioodpadów.

Książka została wydana w nakładzie 3000 egzemplarzy, z czego blisko 2500 trafiło nieodpłatnie do urzędów gmin w całej Polsce.

Integralną częścią projektu było też uruchomienie portalu (Biorecykling.org), na którym zamieszczane są informacje opracowywane przez specjalistów z dziedziny selektywnej zbiórki i recyklingu bioodpadów, a także materiały European Compost Network – organizacji paneuropejskiej specjalizującej się w promowaniu selektywnej zbiórki bioodpadów, kompostowania i wykorzystania biogazu powstającego z fermentacji bioodpadów. Oczywiście, nie mogło się obyć bez aktywności w mediach społecznościowych (m.in. na Facebooku i na Twitterze), promujących ideę biorecyklingu. Powstały także dwa krótkie filmy edukacyjne: „Selektywna zbiórka bioodpadów jest prosta i potrzebna” oraz „Bioodpady w obiegu zamkniętym”.

Przełamać stereotypy

Jak widać, inicjatorzy projektu kompleksowo podeszli do sprawy szerzenia wiedzy na temat prawidłowej gospodarki bioodpadami. Docierano do odbiorców różnymi kanałami: zarówno tradycyjnymi (książka, szkolenia), jak i nowoczesnymi – poprzez stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Wszystko po to, by ta niezwykle potrzebna wiedza trafiła do jak największej liczby osób i by przełamać stereotypy mówiące o tym, że selektywna zbiórka bioodpadów jest trudna, uciążliwa i nieefektywna. Jak mówił Andrzej Sobolak ze Stowarzyszenia „Biorecykling”, jeden z prowadzących warsztaty i współredaktor książki: – Pokazujemy, że selektywna zbiórka bioodpadów jest nie tylko możliwa, ale też może być prosta i przyjazna dla mieszkańca. Może też być efektywna, jeśli spełnimy określone wymagania.