Polska spółka cywilna Ekotechnologie Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat, od wielu lat zajmująca się tworzeniem nowych autorskich technologii w zakresie zagospodarowania odpadów, na konferencji „Metody zagospodarowanie osadów ściekowych”, która odbyła się 22-24 września br. w Kołobrzegu, miała przyjemność zaprezentować innowacyjną technologię wytwarzania nawozów organicznych i organiczno-mineralnych z osadów komunalnych Biorol.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się debata, na której zaprezentowano modele finansowe różnych technologii, zakończona głosowaniem na najlepsze rozwiązanie. Porównywalny z wynikiem konkurencyjnej technologii, obecnej na rynku od 15 lat, wynik głosowania na technologię Biorol pokazał, jak dobrze nasza technologia została odebrana przez uczestników konferencji. Drugi dzień spotkania również obfitował w duże zainteresowanie zarówno technologią, jak i produktem Biorol, eksponowanym na stoisku wystawienniczym.

W 2018 r. spółka – w ramach prac badawczo-rozwojowych, współfinansowanych ze środków NFOŚiGW, a także we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz IUNG w Puławach – zbudowała i wdrożyła technologię Biorol. Obecnie, po optymalizacji, technologia ta w trybie ciągłym jest wykorzystywana w instalacji w Górzycy, która przetwarza pół tony osadów na godzinę.

Sprawdzona i bezpieczna

Technologia Biorol została sprawdzona, jest bezpieczna, przyjazna dla środowiska i ludzi. Bazą dla tworzonych technologii zawsze są tylko odpady, z których wytwarzany jest przydatny gospodarczo, bezpieczny dla ludzi i środowiska produkt.

Wykorzystanie osadów jako zasobów w technologii Biorol jest główną ideą w opracowywanych koncepcjach, przynoszącą znaczne zyski. Utrata statusu odpadu to przede wszystkim zwolnienie przedsiębiorcy z kosztownych i często trudnych do spełnienia wymogów prawnych, wynikających m.in. z zabezpieczenia roszczeń z tytułu magazynowanych i monitorowanych odpadów.

W tym roku realizowany jest kolejny projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który rozwija skomercjalizowaną technologię Biorol o nowe produkty nawozowe z osadów przemysłowych, m.in. z osadów z przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego oraz z przetwarzania papieru i tektury.

Profesjonalna kadra, zaplecze techniczne oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi w połączeniu z doświadczeniem i dogłębną znajomością rynku odpadów są gwarancją najwyższej jakości usług, niezawodności instalacji i właściwych parametrów.

Indywidualne potrzeby klienta

Na pierwszym miejscu stawiamy na indywidualne potrzeby klienta i zapewnienie maksymalnych korzyści, z jednoczesną minimalizacją kosztów i wpływu na środowisko. Podczas opracowywanych koncepcji planowanych inwestycji technologia jest dostosowywana do uwarunkowań lokalnych oraz możliwości technicznych i finansowych klienta. Eliminowane są bariery i ryzyka związane z wdrażaniem technologii.

Oferta spółki obejmuje cały okres wdrażania projektu, tj. od przygotowania indywidualnej koncepcji po wykonanie dokumentacji, realizację inwestycji pod klucz, rozruch, okres eksploatacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nabywcy technologii Biorol mogą wykonać testy i badania wybranego wolumenu odpadów na instalacji w Górzycy, co minimalizuje ryzyko technologiczne i biznesowe, a także mogą liczyć na pomoc przy organizowaniu surowców do procesu, pozyskiwaniu certyfikatów i pozwoleń czy przy zbywaniu wytwarzanych nawozów.

Analiza projektu inwestycyjnego w dużej mierze oparta jest na oczekiwanej stopie zwrotu zainwestowanego kapitału, co przedstawiamy w poniższym modelu finansowym.

Przykładowy model finansowy

Nakłady finansowe w wysokości 5 mln zł obejmują zakup linii technologicznej o wydajności ok. 1,3 t/h wraz z dostawą i rozruchem oraz licencji i oprogramowania.

Linia składa się z następujących modułów: magazynowania i dozowania surowca do procesu, suszenia, oczyszczania gazów procesowych i konfekcji. Technologia skutecznie przetwarza cały wolumen odpadów, jednocześnie je higienizując, eliminuje gazy złowonne oraz spełnia standardy jakości środowiska. Gwarancja na linię technologiczną wraz z serwisem wynosi 12 miesięcy. Ponadto dostawa obejmuje szkolenie pracowników, consulting i doradztwo środowiskowe.

Średnioroczne przychody kształtują się na poziomie ok. 2,1 mln zł i obejmują wpływy z trzech źródeł:

  • z przetwarzania osadów ściekowych,
  • z przetwarzania popiołów,
  • ze sprzedaży wytworzonego nawozu.

Wsad na wejściu to 1,3 t/h mieszanki odpadów, o wilgotności ok. 80%, przy czym wsad osadów to ok. 1 t/h, a popiołów 0,3 t/h. W przypadku mniejszej wilgotności materiału wsadowego zwiększa się wydajność instalacji. Produktywność wynosi ok. 0,4 t/h nawozu o wilgotności poniżej 15%.

Do kalkulacji przyjęto średni koszt przetworzenia osadów i popiołów po 200 zł za tonę oraz 200 zł za tonę z tytułu sprzedaży wytworzonego nawozu.

W przypadku niewystarczającej ilości popiołów jako dodatki do osadów można zastosować inne odpady, które są dostępne w lokalnych warunkach i mają cechy konieczne do wytworzenia certyfikowanego nawozu. Spółka przebadała pod względem fizykochemicznym różne grupy odpadów, przydatne do tworzenia mieszanek nawozowych z osadami komunalnymi i przemysłowymi.

Średnioroczne wydatki obejmują kompletny katalog kosztów do poniesienia i kształtują się na poziomie ok. 1,3 mln zł. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej suszarni o zwiększonej pojemności cieplnej czy optymalizacji procesowej obniżone zostało zużycie mediów, tj. energii elektrycznej i oleju grzewczego. W technologii mogą też być zastosowane gaz GZ50, biogaz lub inne medium. Technologia ma wiele zalet i przewag w stosunku do innych rozwiązań. Automatyzacja oraz łatwość obsługi i sterowania procesem ogranicza obsługę linii technologicznej do operatora i pomocnika na zmianę, co obniża koszty zatrudnienia. Kompaktowość instalacji z kolei minimalizuje powierzchnię użytkową niezbędną dla instalacji (100-200 m2 dla instalacji przetwarzającej od 0,5 do 2 t/h), a tym samym użytkownik płaci mniejsze podatki od nieruchomości i gruntów.

Nie są konieczne hale produkcyjne ani magazynowe, które wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Modułowość z kolei pozwala na zwiększenie wydajności instalacji w momencie zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów. W usługach obcych zawarte zostały takie koszty jak: kaucja środowiskowa (możemy jej uniknąć), konserwacja i serwis oraz specjalistyczna obsługa zewnętrzna.

Przedstawiany montaż finansowy nie przewiduje dofinansowania, gdyż nie każdy podmiot ma takie możliwości. Warunki dla kredytów inwestycyjnych, które obecnie proponuje np. PKO BP SA (oczywiście, to indywidualna ocena banku), to: udział pożyczki/kredytu – 80%, oprocentowanie 4%, okres spłaty 120 miesięcy i karencja 1 rok.

Opłacalna inwestycja

Opłacalność inwestycji w głównej mierze zależy od średniorocznych przychodów i wydatków – jak pokazują wyniki analizy, roczne przepływy operacyjne wynoszą ok. 860 tys. zł, a przepływy finansowe 550 tys. zł. W przypadku korzystania z banku trzeba mieć przynajmniej 20% wkładu własnego, tj. 1 mln zł, a po spłacie rat kapitałowych i odsetkowych pozostaje do dyspozycji inwestora na rok ponad 300 tys. zł, co pozwala odzyskać swój wkład w ciągu czterech lat. Oczywiście, wyniki te się zmienią i znacznie skróci się stopa zwrotu, gdy wprowadzimy wpływy za przyjęcie odpadów do przetworzenia z roku 2020, które wciąż rosną.

Co można zrobić, aby zwiększyć rentowność inwestycji?

Innowacyjna krajowa technologia Biorol może być przedmiotem dofinansowania np. z kredytu technologicznego lub na preferencyjnych warunkach z WFOŚiGW, jak ma to miejsce w woj. lubuskim.

Osady można zagospodarować poprzez odzysk energii, odzysk materii lub w synergicznym rozwiązaniu. Jednak czy mniejsze oczyszczalnie stać na wysokokapitałowe inwestycje, z dodatkową infrastrukturą? Czy oczyszczalnie komunalne lub przemysłowe mają możliwości techniczne i finansowe do jej realizacji? Co z powstającymi odpadami z tych technologii?

To tylko niektóre pytania, jakie zadają sobie rozważający różne inwestycje.

Technologia Biorol jest odpowiedzią dla tych, którzy szukają efektywnej, niskonakładowej technologii zagospodarowania wytwarzanych osadów, bez odpadów poprocesowych, inwestycji uzasadnionych ekonomicznie lub też technologii współgrającej w synergicznych rozwiązaniach z istniejącymi technologiami w lokalnych warunkach.

Właśnie tak została oceniona nasza technologia Biorol przez przyszłych inwestorów, którzy potrafią wybrać najlepsze rozwiązania technologiczne.

Wspólnicy spółki Ekotechnologie dziękują organizatorowi spotkania, spółce Abrys, za możliwość promocji technologii Biorol i co za tym idzie, osiągnięty sukces – już w pierwszym tygodniu po konferencji podpisaliśmy przedwstępne umowy na zakup instalacji i technologii Biorol!

Więcej: www.eko-technologie.info