Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. W przypadku Polski może być to trudne bez współpracy z samorządami. Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą działać tak, by chronić środowisko, ale borykają się z ograniczeniami budżetowymi, będą decydować się na emisję zielonych obligacji. Są to papiery wartościowe, z których finansowane są inwestycje chroniące środowisko. Pierwszym polskim miastem, które zrobiło ten proekologiczny krok, jest Grudziądz. Emisja na kwotę 63,2 mln zł została przeprowadzona przy współudziale DNB Bank Polska, który nabył obligacje na własny portfel. Finansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne.

Polski rząd jako pierwszy na świecie wyemitował zielone obligacje skarbowe na rynku europejskim w grudniu 2017 r. Nie zdecydowało się na nie jednak żadne polskie miasto – aż do teraz.

– Wspierałem proces emisji obligacji przychodowych przez MWiO Sp.z o.o. Uzyskanie „zielonego” statusu jest dla mnie ważnie nie tylko z racji tego, że jest to pierwsza, taka emisja w Polsce. To kontynuacja zwrotu miasta Grudziądza, w kierunku poszanowania środowiska naturalnego i dbania o optymalne zagospodarowanie ograniczonymi zasobami – mówi Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza.

We wrześniu tego roku norweska spółka certyfikująca emisje zielonych obligacji DNV GL przyznała certyfikat na finansowanie i refinansowanie obligacji przychodowych wyemitowanych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu na kwotę 63,2 mln zł. W transakcji wziął udział DNB Bank Polska, który nabył obligacje na własny portfel. Rolę doradczą w tym projekcie odgrywała kancelaria NGL Legal.

– Nadanie obligacjom statusu zielonych stanowi gwarancję większej transparentności i potwierdzenie dla mieszkańców Grudziądza, iż pozyskane w ten sposób środki zostaną zainwestowane w infrastrukturę służącą celom środowiskowym. W związku z tym, że unijna legislacja zmierza w kierunku promowania inwestycji służących ekologii i opierających się na zasadach zrównoważonego finansowania, liczymy na to, że legitymowanie się przez spółkę produktem o takim statusie może spowodować przyznanie większej liczby punktów w konkursach o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej. Zielone obligacje to także pozytywny wpływ na wizerunek i markę spółki, stanowiące dowód dla interesariuszy, że spółka podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Tomasz Pasikowski, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu.

Dzięki zielonym obligacjom grudziądzka spółka będzie inwestować i pokrywać wydatki związane z infrastrukturą deszczową oraz wodociągowo-kanalizacyjną. Celem działań jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i odpowiednie reagowanie na zmiany klimatyczne.

– Zielone obligacje pozwalają polskim miastom przyspieszyć działania na rzecz poprawy jakości środowiska i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. W DNB Bank Polska aktywnie wspieramy wszystkie takie inicjatywy. Jako jeden z nielicznych banków w Polsce jesteśmy w stanie pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w finansowaniu zielonych inwestycji. Zgłasza się do nas coraz więcej chętnych samorządów, by wprowadzić u siebie proekologiczne działania – mówi Artur Tomaszewski, prezes DNB Bank Polska.

Obecnie Bank prowadzi rozmowy z kilkoma JST, które planują emisję zielonych obligacji w najbliższym czasie. Projekty związane są z innowacjami termomodernizacyjnymi, które mają doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2. Dzięki zielonym obligacjom polskie miasta mogłyby przyspieszyć, skonsolidować i w lepszym stopniu skoordynować swoje działania na rzecz poprawy jakości środowiska i przeciwdziałać tak ważnym problemom jak smog czy ograniczony dostęp do wody.

Zielone obligacje biją kolejne rekordy
Kryzys spowodowany pandemią nie pozostał bez wpływu na światowy rynek zielonych obligacji. W pierwszym półroczu 2020 r. światowa wielkość emisji zielonych obligacji wyniosła 91,6 mld dolarów, co stanowi o 26% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Jednak, jak wynika z danych BloombergNEF, ten niekorzystny trend przechodzi powoli do historii. We wrześniu wolumen światowej emisji zielonych obligacji był najwyższy od 2007 roku. Historyczny rekord wyniósł 50 mld dolarów. Globalnie od czasu otwarcia rynku zielonych obligacji został wyemitowany wolumen na poziomie 1 tryliona dolarów.

W okresie pandemii wielkość emisji zarówno tradycyjnych, jak i zielonych obligacji zmalała na skutek niechęci do pozyskiwania finansowania dłużnego. To efekt wysokiej zmienności na rynkach oraz zaspokajania bieżących potrzeb płynnościowych przy pomocy pakietów wsparcia rządowego.Niemniej jednak, obserwując sytuację na rynkach światowych, należy się spodziewać, że w najbliższym czasie zielone obligacje będą zyskiwały na popularności. Wskazują na to najnowsze dane rynkowe i długoterminowe fundamenty związane z dążeniem do neutralności klimatycznej.

Na początku ubiegłego roku DNB Bank Polska i KPMG w Polsce opublikowały wspólnie raport „Dlaczego warto emitować i inwestować w zielone obligacje?”, przybliżający temat zielonych obligacji. Od czasu publikacji raportu ta forma finansowania inwestycji promowana jest wśród jednostek samorządu terytorialnego, które są idealnymi kandydatami do emisji zielonych obligacji w Polsce. Zadania, na które mogą przeznaczyć fundusze z emisji zielonych obligacji, powiązane są przede wszystkim z ochroną środowiska, w tym np. z ograniczeniem emisji CO2, z termomodernizacją budynków komunalnych czy oświatowych, rozbudową sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych oraz transportem niskoemisyjnym.

DNB Bank Polska

DNB Bank Polska SA jest obecny w Polsce od 2002 roku. Właścicielem Banku jest Grupa DNB – największa norweska grupa finansowa, legitymująca się wysokimi długoterminowymi ratingami (AA – wg Standard & Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s). Grupa prowadzi swoją działalność w 19 krajach. DNB posiada oddziały w najważniejszych centrach finansowych świata, m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze, a jego akcje notowane są na giełdzie w Oslo. DNB Bank Polska SA to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, takich jak energetyka, w tym odnawialne źródła energii, handel hurtowy i detaliczny, komunikacja i technologie, motoryzacja, opakowania, produkcja żywności i usługi.