Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców.

Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych w celu m.in. zmniejszenia wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększenia liczby miejsc pracy.

Komisja Europejska zaproponowała w 2015 r. wprowadzenie działań umożliwiających państwom członkowskim transformację w kierunku GOZ (KOM(2015) 614), a w styczniu 2018 r. zestaw wskaźników monitorujących wdrażanie GOZ (KOM(2018) 29). W wielu krajach, w tym w Polsce, opracowywane są „mapy drogowe” umożliwiające transformację gospodarki w kierunku GOZ.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przy ul. Wita Stwosza 12. Przewidywana liczba uczestników to 200 osób reprezentujących pracowników nauki, administracji państwowej, administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia biznesu. Na konferencji będzie poruszana tematyka dotycząca m.in. wykorzystania surowców zgodnie z zasadami GOZ, które jest zupełnie nowym podejściem opierającym się na odejściu od modelu linearnego (weź – zużyj – wyrzuć), a przejściu na model cyrkularny. Sektor prywatny już zaczyna opierać swoje plany rozwoju na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, upatrując w tym szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności i zmniejszenie kosztów. Surowce mineralne są jednym z podstawowych czynników produkcji w gospodarce. Znajdują się one na początku łańcuchów produkcyjnych, warunkując stabilny rozwój sektorów strategicznych, kluczowych inwestycji infrastrukturalnych i projektów flagowych. Zapewnienie zapotrzebowania na surowce mineralne jest warunkiem trwałego rozwoju kraju. Wobec tego kluczowa jest wiedza nt. wielkości zapotrzebowania gospodarki na surowce w przyszłości. Tym samym wiedza ta stanowi podstawę prowadzenia polityki opartej na dowodach (evidencebased policy). Wzrost zapotrzebowania gospodarki na surowce mineralne jest obecnie wyzwaniem w skali światowej w kontekście pogłębiającej się wielobiegunowości systemu stosunków międzynarodowych, zmian klimatycznych, zwiększającej się konkurencji w zakresie zasobów surowcowych, czy też nowego podejścia do innowacji.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja.

Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne ich wykorzystanie ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na wdrażaniu GOZ tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt i formularz zgłoszeniowy:
www.konferencja-pan.pl
e-mail: szkolenia@meeri.pl;
tel. 12 6171611; 12 6171652