W 2020 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wprowadziło to szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych premiami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

W ocenie gmin 85 proc. należących do ich zasobów budynków wielorodzinnych wymaga remontu. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wprowadził w FTiR istotne zmiany, m.in. poszerzył grupę odbiorców premii remontowej.

– Dzięki nowelizacji gminy i spółki gminne mają możliwość wykonywania remontów zasobów komunalnych z udziałem premii remontowej na bardzo korzystnych warunkach – mówi dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych BGK, Przemysław Osuch.

Kluczowy jest tu art. 9a ustawy, który określa zasady przyznawania premii remontowej dla JST. Inwestorem powinna być w tym przypadku gmina lub spółka gminna. Wszystkie lokale mieszkalne w budynku objętym przedsięwzięciem muszą wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a budynek ma znajdować się na obszarze obowiązywania tzw. uchwały antysmogowej.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego z premią mogą być budynki wielorodzinne, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Standardowa kwota premii remontowej to 15 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Komu zwiększona premia remontowa?

– Gminy i spółki gminne mogą ubiegać się o zwiększoną premię remontową dla budynków komunalnych, do 50 lub nawet 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy – dodaje Przemysław Osuch.

W budynku wielorodzinnym o powierzchni ok. 500 m2 łączny koszt remontu to ok. 250 tys. zł. W takim przypadku standardowa premia remontowa wyniosłaby 37,5 tys. zł. Jeśli zaś inwestorem będzie gmina (spółka gminna) na warunkach art. 9a ustawy, premia wzrośnie do 125 tys. zł i będzie trzykrotnie wyższa niż dla pozostałych inwestorów.

Premia remontowa jest przeznaczona na spłatę kredytu udzielanego na realizację przedsięwzięcia. Gmina, decydując się na minimalną wysokość kredytu – w tym przypadku 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, może liczyć na całkowitą jego spłatę premią remontową ze środków FTiR.

Proste wnioskowanie

Wnioskowanie o premię jest proste – odbywa się za pośrednictwem banków kredytujących, współpracujących z BGK. W pierwszej kolejności należy sporządzić audyt remontowy – inwestor składa go w banku kredytującym wraz z wnioskiem o premię remontową i wnioskiem kredytowym. Jeśli inwestorem jest gmina, wybór banku kredytującego następuje z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Decyzja o przyznaniu premii jest podejmowana w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do BGK prawidłowo sporządzonego wniosku – mówi Przemysław Osuch.

Następnie inwestor rozpoczyna realizację przedsięwzięcia, a bank kredytujący uruchamia kredyt. Wypłata premii następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z pozytywnie zweryfikowanym audytem remontowym, w terminie określonym w umowie kredytu.

Inwestorzy wykonujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne także korzystają ze środków FTiR na zmienionych zasadach. W przypadku inwestycji realizowanej z udziałem OZE wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta z 16 do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia. W przypadku termomodernizacji budynku wielkopłytowego można otrzymać premię większą o 50 proc. kosztów tzw. wzmocnienia – sporządzenia dokumentacji technicznej, przygotowania otworów, zakupu i montażu metalowych kotew.

Więcej informacji na temat możliwych do uzyskania premii i ich warunków znajduje się na stronie internetowej BGK.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.