Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej są priorytetem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Polska – jako kraj członkowski UE – również kładzie duży nacisk na wsparcie tzw. zielonej energetyki poprzez dostępne programy pomocowe.

Rok 2020 był trudny pod względem rozwoju gospodarczego. Pomimo niesprzyjających warunków zauważyć można było wzmożone inwestycje w zakresie mikroinstalacji OZE, a także termomodernizacji budynków mieszkalnych. Dostęp do odpowiednich zasobów finansowych jest czynnikiem warunkującym realizację każdej inwestycji. Przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii nie zawsze dają możliwość szybkiego zwrotu. Istotne stają się zatem zewnętrzne źródła finansowania, dedykowane dla tego typu inwestycji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW realizuje drugi już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programów priorytetowych „Energia Plus” oraz „Ciepłownictwo Powiatowe”. Celem programów jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski przyjmowane będą do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowanie w obu programach przyznawane jest w formie pożyczki lub dotacji. Pierwszy z programów dedykowany jest dla przedsiębiorców. Z drugiego mogą skorzystać spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego jest większy niż 50%. Kontakt „Energia Plus”: energia.plus@nfosigw.gov.pl, kontakt „Ciepłownictwo Powiatowe”: nr tel. 22/459-02-55.

Od 1 stycznia 2021 r. wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska realizowane są zadania w celu uruchomienia rządowego programu „Stop Smog”. Program zakłada finansowanie likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne, a także termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Oznacza to, że wysokość wsparcia odbiorcy końcowego w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie do 100% kosztów inwestycji. Realizacja przedsięwzięć polegać ma na: wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji, podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE oraz zmniejszeniu zapotrzebowania budynków na energię na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Kontakt: stopsmog@nfosigw.gov.pl.

NFOŚiGW planuje też w 2021 r. uruchomienie trzeciego naboru wniosków w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Trwają prace nad rozszerzeniem dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: system zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych) oraz możliwość magazynowania ciepła/chłodu. Intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu przedstawionego do dofinansowania. Program nadal ma być adresowany do osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z OSD. Kontakt: mojprad@nfosigw.gov.pl.

Celem programu „Agroenergia” jest z kolei zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Ma on być dedykowany dla osób fizycznych lub prawnych, będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 do 300 ha, a także co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzących osobiście gospodarstwo. Planowane wsparcie dotacyjne ma być przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, towarzyszące magazyny energii elektrycznej oraz pompy ciepła. Kontakt: agroenergia@nfosigw.gov.pl.

NFOŚiGW zapowiedział ogłoszenie, od 18 marca 2021 r., naboru na innowacyjne projekty wodorowe w ramach programu „Nowa Energia”. Jako pierwsze wsparciem mają zostać objęte innowacje w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru. W ramach pierwszego naboru zostanie udostępnione 300 mln zł (budżet całego programu wynosi 2,5 mld zł). Kolejne nabory planowane są od 1 czerwca i 2 sierpnia br. i będą obejmowały finansowanie w zakresie: plusenergetycznych budynków, inteligentnych miast energii, wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu, stabilnych bezemisyjnych źródeł energii oraz samowystarczalnych klastrów energii. Więcej informacji: nowaenergia@nfosigw.gov.pl.

NFOŚiGW planuje także uruchomienie nowego programu priorytetowego, którego celem będzie wdrożenie w Polsce modelu inwestycji realizowanych w formule „renowacja z gwarancją oszczędności” (Energy Performance Contract, EPC). Program ma pozwolić na systemowe wsparcie projektów inwestycji w efektywność energetyczną w tzw. modelu ESCO (Energy Service Company). Firma ESCO dostarcza rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów energii, a całkowite wynagrodzenie ESCO jest powiązane z efektywnością energetyczną wdrożonych rozwiązań. Podmioty zainteresowane współpracą mogą kontaktować się pod adresem: EPC@nfosigw.gov.pl.

 

Środki norweskie i Europejski Obszar Gospodarczy

Minister klimatu i środowiska przedłużył do 31 marca 2021 r. termin zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Przedłużenie dotyczy naborów w ramach geotermii głębokiej oraz produkcji pelletu. Kontakt: mfeog@klimat.gov.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

We wrześniu 2018 roku został uruchomiony rządowy program „Czyste Powietrze”. Na jego budżet przeznaczono 103 mld zł, które mają być wydatkowane w latach 2018-2029. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program podlegał kilku modyfikacjom, nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wystartowała 15 maja 2020 r.

Od 21 października 2020 roku osoby fizyczne, których miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, a także 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania. W lutym 2021 r. prowadzony był nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”, a od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla wnioskodawców programu. Ważnym aspektem tej oferty będzie objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoli na zwiększenie zasięgu programu. Informacje o programie dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl, a także na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WFOŚiGW w Poznaniu ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza na 2021 rok. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, organy prowadzące szkoły oraz podmioty posiadające osobowość prawną. Wnioski są przyjmowane w terminie od 3 lutego do 12 marca 2021 r. Dofinansowanie przyznawane jest w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z możliwością umorzenia do wysokości 10%, 15%, 20% lub 30% udzielonej kwoty, lecz nie więcej niż 800 000 zł.

Szczegółowych informacji o programach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie OZE i EE udzielają Doradcy Energetyczni w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju. Kontakt: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt.

Kinga Świtalska
Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu