Projekt doradztwa energetycznego to ogólnopolski system wsparcia skierowany do sektora publicznego, mieszkaniowego, przedsiębiorstw i osób fizycznych. Profesjonalni doradcy energetyczni udzielają nieodpłatnych informacji, porad oraz konsultacji, których celem jest pomoc przy inwestycjach z zakresu efektywności energetycznej, OZE, a także przy wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (beneficjent, partner wiodący) we współpracy z partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz województwo lubelskie). Ministerstwo Klimatu odpowiada za nadzór nad tym projektem.

Cel projektu

Głównym celem projektu doradztwa energetycznego jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez:

zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – dotychczas udzielono blisko 150 tys. porad i konsultacji,

wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej – dotychczas przeszkolono blisko 1 600 energetyków gminnych,

wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu nowoczesnych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez informowanie o korzyściach oraz potencjalnych źródłach finansowania.

 

Wsparcie dzięki funduszom europejskim

Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, którego realizacja jest zaplanowana na lata 2016-2023, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.

Projekty dla sektora energetyki w ramach tego programu są realizowane na terenie całego kraju i obejmują one szereg ważnych i potrzebnych inwestycji.

Bezpłatne wsparcie od doradcy

Projekt doradztwa energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych. Jest to grupa inżynierów posiadających ekspercką wiedzę z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Udzielają oni bezpłatnego wsparcia doradczego oraz konsultacji w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach, projektach związanych z efektywnością energetyczną i wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. Wskazują oni najefektywniejsze rozwiązania, analizują dostępne na rynku źródła finansowania, mają wiedzę na temat regulacji prawnych, przygotowują procedury przetargowe, a także oferują szeroko pojętą pomoc przy realizacji inwestycji przyjaznych środowisku w określonym rejonie. Stanowią też platformę wymiany aktualnej wiedzy w zakresie nowych technologii i innowacji. Ponadto doradcy organizują konferencje, debaty, warsztaty szkoleniowe i działania informacyjno-szkoleniowe. Prowadzą też szkolenia dla przyszłych energetyków gminnych, które mają służyć przede wszystkim lokalnej społeczności.

Z nieodpłatnych usług doradczych mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorstwa,
  • sektor publiczny, w tym gminy,
  • sektor mieszkaniowy, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Umówienie się na konsultację bądź przesłanie pytania jest możliwe m.in. za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Można dzięki temu zyskać:

  • wiedzę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej w swojej firmie,
  • informację dotyczącą odnawialnych źródeł energii,
  • wsparcie w weryfikacji audytu energetycznego,
  • wsparcie doradcze w zakresie wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań,
  • wiedzę, jakie są dostępne na rynku źródła finansowania inwestycji sektora energetyki celem ograniczenia i optymalizowania zużycia energii i poprawy jakości

Ogólnopolski zasięg

Cykliczne wydarzenia gromadzą szerokie grono przedstawicieli rynku – reprezentantów jednostek administracji publicznej, przedsiębiorców, osoby fizyczne itd.

W celu pozyskania szerszych informacji na temat projektu doradztwa energetycznego należy wejść na stronę: doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje przy wsparciu projektu doradztwa energetycznego stanowią korzyści dla osób fizycznych, gmin, spółdzielni i wspólnot, przedsiębiorców, a w szczególności dla środowiska.

Korzyści dla środowiska

·         zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

·         poprawa jakości powietrza,

·         ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych,

·         zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Korzyści dla mieszkańców

·         zmniejszenie wydatków na energię,

·         inwestycje efektywne energetycznie jako potencjalne źródło przychodów,

·         poprawa komfortu życia,

·         odpowiedzialny udział w konsumpcji energii.

Korzyści dla gmin

·         szkolenia dla przyszłych energetyków gminnych,

·         wysoka jakość planów gospodarki niskoemisyjnej,

·         realizacja inwestycji odpowiedzialnych społecznie,

·         oszczędności dla budżetu.

Korzyści dla firm i gospodarki

·         zmniejszenie zużycia energii,

·         rozwój rynku OZE i nowe miejsca pracy,

·         kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy,

·         wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.