1 / 4

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom finalizuje modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, budowę sortowni odpadów, a także przebudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktu drugiego życia odpadów. Dzięki temu spółka dysponuje najnowocześniejszymi i efektywnymi rozwiązaniami w zakresie zagospodarowania odpadów.

Wprawdzie nastąpiło przesunięcie terminu finalizacji niektórych etapów projektu pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkwowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”, ale ostatecznie podołano wyzwaniu i zaplanowane prace są na ukończeniu. Wart blisko 70 mln zł projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie zadania

W ramach projektu przebudowano i unowocześniono sortownię przy ulicy Komunalnej 3 w Lubawce, dzięki czemu instalacja zyskała zdolność do przerobu minimum 7840 Mg odpadów z selektywnej zbiórki rocznie. Do sortowni dostarczane będą odpady surowcowe, które zostaną wysegregowane u źródła, tj. w ramach selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie 25 gmin obsługiwanych przez Sanikom.

W przypadku kompostowni w ZUO w Lubawce przy ul. Zielonej w Lubawce zmodernizowano oraz rozbudowano część biologiczną oraz część mechaniczną. Kompostowanie bioodpadów w zmodernizowanym ZUO w Lubawce przyniesie mieszkańcom wiele korzyści, takich jak wyeliminowanie zagrożeń sanitarnych związanych z usuwaniem odpadów, eliminacja uciążliwych odorów wydzielanych przez rozkładające się substancje organiczne, ograniczenie powierzchni składowisk odpadów.

Kolejnym etapem projektu była Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1. W PSZOK-u można będzie bezpłatnie oddać np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, a więc odpady komunalne, które stwarzają problem ze względu na swój rozmiar lub wagę. W punkcie dostarczane przez mieszkańców odpady są selektywnie gromadzone w przystosowanych do tego celu kontenerach, a następnie przekazywane do zagospodarowania firmom zewnętrznym lub w obiektach należących do firmy Sanikom. Przy nowym PSZOK-u powstał też punkt „drugiego życia” odpadów. Co ważne, dobrze zaprojektowany i zarządzany PSZOK nie emituje żadnych zanieczyszczeń do środowiska ani ubocznych efektów zapachowych. Jest funkcjonalny, łatwo dostępny oraz w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Ekologia przede wszystkim

Dlaczego ta ogromna inwestycja zrealizowana przez Sanikom ma tak ogromne znaczenie? Jak podkreśla prezes Spółki PGK Sanikom, Edward Kaczor: – Wszystko po to, aby zwiększyć poziom recyklingu i chronić środowisko. A do tego potrzeba potężnego zaplecza technologicznego i procesowego, w które zainwestowała lubawska spółka. Recykling wymaga selektywnej zbiórki odpadów oraz ich odbioru, a następnie sortowania, pakietyzowania oraz transportu do obiektów przetwórczych. Właśnie po to, aby sprostać temu zadaniu, Sanikom zmodernizował swoje obiekty oraz instalacje. Bo przecież bez nowoczesnego, perfekcyjnie zorganizowanego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów nie ma mowy o osiągnięciu wyznaczonych celów recyklingu.

Zakończony projekt Sanikomu pozwoli zatem sprostać wciąż rosnącym wymogom nowoczesnej gospodarki odpadami i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w obsługiwanych przez spółkę gminach.

MM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
Nadbrzeżna 5A
58-420 Lubawka