Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) powstało w 2004 roku i zrzesza najważniejszych producentów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie realizuje projekty, które propagują wiedzę na temat tych systemów wśród różnych grup odbiorców.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie tworzywowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, jako przyjaznych człowiekowi wyrobów oraz upowszechnianie informacji na temat możliwości, zasad oraz korzyści z ich stosowania. Dzięki edukacji rośnie świadomość znaczenia jakości i kompletności stosowanych w branży rozwiązań.

W ciągu ponad 15 lat swojego istnienia, Stowarzyszenie prowadziło i wspierało szereg prac badawczo – rozwojowych z zakresu wytwarzania, badania rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych. Od początku działalności PRiK działa również na rzecz poprawy jakości i doskonalenia metod ich produkcji, współpracuje z innymi organizacjami na rzecz sporządzania, opracowywania i udoskonalania norm oraz innych aktów normatywnych dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji systemów tworzywowych oraz ich stosowania, wydaje oświadczenia dotyczące technicznych kwestii wytwarzania, stosowania rur i kształtek z tworzyw sztucznych.

Stowarzyszenie PRiK współpracuje z polskimi i europejskimi instytucjami normalizacyjnymi. Dzięki tej współpracy zdecydowana większość norm europejskich dotyczących rur z tworzyw sztucznych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych została przetłumaczona i wprowadzona jako Polskie Normy (PN- EN).

Należy wspomnieć, że reprezentując środowisko producentów rur w zakresie uregulowań normalizacyjnych, Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN), a w jego ramach z Komitetem Technicznym Nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych. Komitet zajmuje się normami systemowymi dotyczącymi wszystkich dziedzin zastosowań rur tworzywowych, takich jak: instalacje drenarskie, kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe i przemysłowe oraz metody ich badań.

W wymiarze międzynarodowym Stowarzyszenie prowadzi współpracę z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN, w ramach CEN/TC 155 Plastic piping systems and ducting systems oraz Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO poprzez ISO/TC 138 Plastic pipes, fittings and valves for the transport of fluids.

Stowarzyszenie PRiK jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych – TEPPFA.

Działalność edukacyjna Stowarzyszenia opiera się między innymi na wydawaniu broszur informacyjnych związanych z problematyką stosowania i doboru systemów rurowych z tworzyw sztucznych. Warto zwrócić uwagę m.in. na broszurę, która jest poświęcona Polskim Normom w przedmiotowym zakresie.

Ważną rolę w popularyzacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych odegrała również cyklicznie organizowana Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”, organizowana wspólnie z najpoważniejszymi partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Konferencja, kierowana do branży wodno – kanalizacyjnej, corocznie skupiała wiodących producentów rur, firmy projektowe, instalacyjne, eksploatacyjne oraz przedstawicieli świata nauki. W bieżącym roku rozpoczęliśmy również cykl webinariów współorganizowany z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, który poruszanymi tematami przybliża zarówno aspekty techniczne stosowania systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych jak również ich miejsce w nowym „Europejskim Zielonym Ładzie” oraz gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ).

 

Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur I Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Ul. Szosa Chełmińska 30

87-100 Toruń

www.prik.pl