To już niemal pięć lat, odkąd grupa ludzi, którym leży na sercu przyszłość środowiska, założyła Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”. Zgodnie z zapisem w jego Manifeście: „Potrzeba jest działań, które będą rozwijać, wdrażać i promować zasady zrównoważonej biogospodarki”, Stowarzyszenie prowadzi szereg inicjatyw mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu bioodpadów. Jednym z nich jest projekt „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów”.

Pomimo iż obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów i ich recyklingu wynika wprost z przepisów zarówno unijnych, jak i krajowych, często jest on wykonywany nieprawidłowo bądź wręcz marginalizowany. Dlatego też Stowarzyszenie zdecydowało się na realizację projektu mającego na celu upowszechnienie wiedzy teoretycznej oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

W ramach projektu zaplanowano pięć głównych działań:

 • przeprowadzenie 40 warsztatów praktycznych w całej Polsce,
 • wydanie pozycji książkowej opracowanej przez ekspertów dziedzinowych,
 • uruchomienie portalu dotyczącego biorecyklingu,
 • uruchomienie strony internetowej dotyczącej szkoleń,
 • opracowanie i udostępnienie filmu edukacyjnego dotyczącego biorecyklingu.

Szkolenia praktyczne

Adresowane są głównie do liderów opinii publicznej, przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządów terytorialnych, władz gmin, radnych i organizacji pozarządowych, ale wszyscy, którzy są zainteresowani, mogą czuć się zaproszeni. Pierwsze 5 spotkań zaplanowano na luty br. (patrz ramka).

Każde takie wydarzenie prowadzone będzie przez doświadczonego wykładowcę, praktyka, którego wykład uzupełnią głosy ekspertów z zakresu prawa odpadowego i informatycznych systemów wsparcia gospodarki odpadowej, technologów środowiskowo-odpadowych, a także technologów instalacji do recyklingu odpadów, tworzyw kompostowalnych i biodegradowalnych.

Co ważne, szkolenia są bezpłatne, co gwarantuje aktywne uczestnictwo w nich szerokiego grona osób zainteresowanych.


„Selektywna zbiórka bioodpadów” – wiedza w pigułce

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU z 2017 r.
poz. 19, z późn. zm.), od 1 lipca 2017 r. oprócz czterech, znanych już frakcji odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne), należy zbierać również „odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. Czy jednak zawsze wiemy, jak to robić, do kogo kierowany jest ten obowiązek i jakie są dobre praktyki w tym zakresie?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można znaleźć podczas serii praktycznych szkoleń „Selektywna zbiórka bioodpadów”, organizowanych online przez firmę Abrys i Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling” w dniach
11, 12, 24, 25 oraz 26 lutego br.

Szkolenia są adresowane do:

 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych,
 • przedstawicieli władz gminy odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką odpadową,
 • radnych członków komisji środowiskowych,
 • kierowników referatów związanych z gospodarką odpadami,
 • wszystkich chętnych zainteresowanych tematem.

Na spotkaniach omówiony zostanie aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, a także projektowane w tym zakresie zmiany. Prelegenci przedstawią też obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami oraz akceptowane przez mieszkańców modele zbiórki bioodpadów i dobre praktyki w tym obszarze nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Przydatny w praktyce może być ponadto referat
na temat istotnych elementów specyfikacji przetargowej związanej z bioodpadami  w ramach organizowanych przez gminy przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Każde szkolenie będzie trwało od 9.00 do 15.00 i zakończy się wystawieniem uczestnikom certyfikatów (dla osób uczestniczących w szkoleniach on-line certyfikaty zostaną przesłane pocztą). Swoją wiedzą dzielić się będą Michał Hertmanowski i Marcin Zmórzyński z Kancelarii Adwokackiej HSZ –Hertmanowski, Staryk, Zmórzyński, a także dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej i dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej.

Spotkania prowadzone będą przez Andrzeja Sobolaka oraz dr. inż. Tomasza Wojciechowskiego, członków zarządu Stowarzyszenia na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szkolenia są bezpłatne.

Więcej informacji i rejestracja uczestników na stronie:

szkoleniabioodpady.abrys.pl


Wiedza w formie książkowej…

Pozycja książkowa będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem tematów omawianych na szkoleniach, przygotowanym we współpracy z ekspertami prowadzącymi szkolenia. Omówi m.in.:

 • prawne uwarunkowania europejskie i krajowe związane z selektywną zbiórką i recyklingiem bioodpadów,
 • uwarunkowania środowiskowe, ekologiczne i klimatyczne wpływające na konieczność biorecyklingu,
 • opracowania ekonomiczno-socjologiczne reguł selektywnej zbiórki bioodpadów,
 • informacje praktyczne dla kalkulacji ilości i rodzaju bioodpadów w gminie,
 • rozwiązania wspierające selektywną zbiórkę bioodpadów (pojemniki domowe i zbiorcze, worki kompostowalne do selektywnej zbiórki, śmieciarki itp.),
 • rozwiązania wspierające recykling bioodpadów,
 • przykładowe projekty akcji pilotażowych i informacyjno-edukacyjnych,
 • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
 • wytyczne do przygotowania SWZ,
 • informacje o firmach, technologiach, urządzeniach i produktach związanych z bioodpadami w postaci atlasu wiedzy.

Książka wydana zostanie w nakładzie 3000 egzemplarzy, z czego około 2500 sztuk trafi nieodpłatnie do urzędów gminnych w całej Polsce.

…i w Internecie

Szkolenia i książka to sprawdzone metody na propagowanie wiedzy, ale w dzisiejszych czasach, jak mówią – gdy nie ma cię w Internecie, nie istniejesz. Wychodząc z tego założenia, w ramach projektu uruchomiono również portal internetowy Biorecykling.org, na którym zamieszczane są informacje opracowywane przez specjalistów z dziedziny selektywnej zbiórki i recyklingu bioodpadów, a także materiały European Compost Network – organizacji specjalizującej się w tematyce promowania selektywnej zbiórki bioodpadów, kompostowania i wykorzystania biogazu powstającego z fermentacji bioodpadów.

W ramach portalu stworzone zostały również profile w mediach społecznościowych (m.in. na Facebooku i Twitterze), mające promować ideę biorecyklingu oraz przekazywać bieżące informacje na temat prowadzonych szkoleń. Nieodpłatnie udostępnione zostaną również dwa krótkie filmy edukacyjne: „Selektywna zbiórka bioodpadów jest prosta i potrzeba” oraz „Bioodpady w obiegu zamkniętym”.

Praktyka przede wszystkim

Projekt „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów” prowadzony jest od 2016 roku, ale dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW właśnie się rozpędza. W szkoleniach weźmie w sumie udział ponad 4000 uczestników, którzy pozyskają solidną porcję wiedzy, potwierdzoną certyfikatem. Pozostałe działania (wydawnictwo książkowe, portal i filmy edukacyjne) ugruntują
tę wiedzę, dzięki czemu można mieć nadzieję na uzyskanie trwałości efektów projektu.

Andrzej Sobolak
Stowarzyszenie na rzecz biorecyklingu odpadów „Biorecykling”