W grudniu została zakończona modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przyborzycach (województwo pomorskie, gmina Bytów). Obecnie trwają prace przy rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bytów, położonej na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 117 “Bytów”.

EkoFundusz dofinansował przedsięwzięcie dotacją w wysokości 5,6 mln zł, co stanowiło połowę kosztów przedsięwzięcia. Ze środków Fundacji sfinansowane zostały roboty konstukcyjno-budowlane i instalacyjne obiektów oczyszczalni wraz z zakupami urządzeń.

Ścieki z Bytowa i okolicznych miejscowości oraz nieszczelnych obiektów oczyszczalni przez lata stanowiły bezpośrednie zagrożenie stanu czystości GZWP 117, który nie jest chroniony przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, z powodu braku warstw izolacyjnych między nim a powierzchnią ziemi. Ponadto infiltrujące w grunt ścieki rzutowały na jakość wód rzek Przymorza – Bytowej i Słupi, a w konsekwencji na jakość wód przybrzeżnych Bałtyku. Istniejąca oczyszczalnia była przeciążona, co uniemożliwiało podłączanie nowo kanalizowanych obszarów gminy, a stopień oczyszczania doprowadzanych ścieków był niedostateczny (przede wszystkim w zakresie redukcji związków azotu).

Realizacja zadania służy również ochronie cennych przyrodniczo jezior, ponieważ rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków umożliwi przyjęcie i oczyszczenie w wymaganym przepisami stopniu ścieków z już podłączonych oraz nowo kanalizowanych terenów, sąsiadujących z podlegającymi ochronie jeziorami lobeliowymi.

Funkcjonująca dotychczas w Przyborzycach oczyszczalnia przyjmowała w ciągu doby średnio 2 781 m3 ścieków. Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni wzrosła do średnio 3 400 m3 ścieków w ciągu doby. Rozbudowana została część mechaniczna, biologiczna i osadowa oczyszczalni. Ponadto obiekt wyposażono w aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę, co umożliwia sterowanie pracą oczyszczalni w oparciu o rzeczywiste parametry procesowe.

źródło: EkoFundusz


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj