Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Regulamin

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.portalkomunalny.pl (dalej jako: “portalkomunalny.pl”, “serwis”, “serwis internetowy”).

Portal Komunalny nieprzerwanie od 2015 r. dostarcza czytelnikom najnowszych informacji, komentarzy i relacji wideo ze świata ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Oprócz standardowej dawki informacji w serwisie portalkomyunalny.pl można teraz zdobyć jeszcze więcej wiedzy. W naszym nowym serwisie Portal Komunalny Plus znajdą Państwo bogate analizy, wywiady, przekrojowe artykuły, komentarze, raporty oraz inne treści, które dopełnią wizerunku naszego portalu jako wiodącego medium branżowego.

Portal Komunalny Plus to serwis premium, którego biblioteka treści jest cyfrowym odpowiednikiem zawartości czasopism „Przegląd Komunalny”, „Energia i Recykling”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Zieleń Miejska” oraz innych wydawnictw firmy Abrys. Na jego łamach będą się pojawiać także inne, wyjątkowe, niepublikowane nigdzie indziej treści. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z serwisu. Zapisane tu warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z portalkomunalny.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z serwisu. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług za pośrednictwem serwisu internetowego portalkomunalny.pl, którego właścicielem jest ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Daleka 33, 60-124 Poznań); wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100410; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 54 000 zł.; NIP: 781-00-23-628; REGON: 001351807 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).

1.2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu portalkomunalny.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

1.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności, opublikowanej na stronie www.sklep.abrys.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5. Użytkownik informowany jest o warunkach przetwarzania jego danych osobowych także w ramach procedury zakładania konta i rejestracji.

 

2. Definicje użyte w regulaminie

2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w serwisie Internetowym, umożliwiający utworzenie konta.

2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.).

2.3. KONTO – usługa elektroniczna; oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy; w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o zamieszczonych przez niego w serwisie internetowym danych.

2.4. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019, poz. 1231, ze zm.).

2.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu internetowego.

2.6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://portalkomunany.pl.

2.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA/PRODUKT – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z regulaminem.

2.8. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, korzystający albo zamierzający korzystać z usług elektronicznych dostępnych w serwisie portalkomunalny.pl.

2.9. USŁUGODAWCA – ABRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Daleka 33, 60-124 Poznań); wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100410; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 54 000 zł.; NIP: 781-00-23-628; REGON: 001351807.

2.10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 

3. Usługi dostępne w serwisie portalkomunalny.pl

3.1. Dostęp do bezpłatnych treści serwisu dostępnych w działach: Odpady, Woda-Ścieki, Energia i Recykling, Zieleń Miejska, Samorząd Gospodarka, Ochrona Środowiska, Rynek.

3.2. Dostęp do treści płatnych w dziale: PREMIUM, w tym do artykułów z czasopism „Przegląd Komunalny”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Energia i Recykling”.

 

4. Warunki nabywania i korzystania z dostępu do treści premium serwisu portalkomunalny.pl

4.1. Użytkownik może nabywać i korzystać z usług dostępnych w serwisie portalkomunalny.pl po spełnieniu następujących warunków:

4.2. Akceptację warunków Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiednego pola podczas zakładania Konta poprzez kliknięcie odpowiednich pól umożliwiających kontynuowanie procesu zamówienia Usługi po zapoznaniu się z tymi warunkami.

4.3. W przypadku braku akceptacji regulaminu i zgód RODO Użytkownik nie może nabywać ani korzystać z produktów, nawet jeśli technicznie będzie możliwe ich uzyskanie. Nabycie i korzystanie z usług traktowane będzie jako potwierdzenie znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu.

4.4. Do założenia konta Użytkownika i rejestracji konieczne jest posiadanie aktywnego konta pocztowego i adresu poczty elektronicznej. Założenie Konta możliwe jest za pośrednictwem serwisu portalkomunalny.pl (przed nabyciem usług).

4.5. Rejestracja i założenie konta polega na wypełnieniu wyświetlonych na ekranie pól formularza z danymi, w tym adresem e-mail, który będzie loginem Użytkownika, a także hasłem. Pola, które muszą być wypełnione przez wszystkich Użytkowników jako warunkujące możliwość założenia konta lub nabycia danego produktu, są oznaczone gwiazdką.

4.6. Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło przypisane do swojego konta. Użytkownik odpowiada za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Usługodawca nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkownika danych powiązanych z indywidualnym kontem osobom trzecim.

4.7. Zatwierdzenie wypełnionego formularza z danymi Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że podane dane są prawdziwe.

4.8. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia konta. Jeżeli jednak Użytkownik korzysta z produktów, do korzystania z których, zgodnie z regulaminem, konieczne jest posiadanie konta, to usunięcie uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z danych produktów. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta w przypadku, gdy Użytkownik narusza warunki regulaminu lub nie korzysta z konta bądź produktów nabytych za jego pośrednictwem przez 5 lat.

 

5. Zamówienie i nabycie produktu, sposoby i terminy płatności

5.1. Zamawianie produktu przebiega w następujących po sobie kolejno etapach: wybór przez Użytkownika produktu, rejestracja konta Użytkownika lub logowanie do konta, wybór metody płatności, dokonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych. Przechodząc do kolejnych etapów, Użytkownik akceptuje warunki regulaminu.

5.2. Użytkownik, składając zamówienie, wybiera produkt, klikając przycisk „Zaloguj się”/„Załóż nowe konto”. Użytkownik, widząc po zalogowaniu podsumowanie zamówienia i cenę, którą będzie zobowiązany zapłacić za produkt, wybiera przycisk umożliwiający kontynuowanie zamówienia (np. „Zamawiam”/„Dalej”).

5.3. Dostęp do zamówionych i opłaconych produktów jest możliwy po zalogowaniu do konta w serwisie portalkomunalny.pl.

5.4. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych usług elektronicznych:

prowadzone przez serwis PayU.pl – Spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie serwisu internetowego oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/.

5.5. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online Użytkownik może otrzymać niewymagającą podpisu fakturę VAT w postaci pliku PDF przesyłanego na podany adres e-mail. W celu otrzymania faktury papierowej należy zaznaczyć właściwe pole przy składaniu zamówienia.

 

6. Własność intelektualna

6.1. Wszystkie elementy serwisu – teksty, zdjęcia, filmy, grafiki itp. – są własnością firmy Abrys Sp. z o.o. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów serwisu bez uzyskania pisemnej zgody Abrys Sp. z o.o. jest zabronione.

6.2. Właścicielem praw intelektualnych do treści składających się na usługi jest Abrys Sp. z o.o. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony Abrys Sp. z o.o.

6.3. Abrys Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą linki zamieszczone w serwisie.

6.4. Użytkownik serwisu, korzystający z usług, nie jest uprawniony do:

6.5. Zastrzeżenia wskazane w punkcie 6.4. odnoszą się do poszczególnych treści składających się na usługi oraz do usługi jako całości.

6.6. Użytkownik korzystający z usług zobowiązuje się dbać, aby nieuprawnione osoby nie korzystały z nich w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem. W przypadku wykrycia podobnych sytuacji Abrys Sp. z o.o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika będącego nabywcą usługi z tytułu łamania praw do kopii treści składających się na usługi lub usługi jako całości.

 

7. Zmiana warunków świadczenia usług, odpowiedzialność

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostarczania usług, w tym ich czasowego zawieszenia, odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu wydawniczego w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie danej usługi lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub danych osobowych Użytkowników. W powyższych przypadkach Abrys Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wynikające z ww. zmian, w tym za utracone korzyści. Abrys Sp. z o.o. nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat za usługi.

7.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Abrys Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z produktów i serwisu portalkomunalny.pl ani za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków regulaminu. W każdym przypadku odpowiedzialność Abrys Sp. z o.o. wobec Użytkownika nie może przekroczyć równowartości opłat zapłaconych przez niego za dany produkt. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez Abrys Sp. z o.o. z winy umyślnej, za które Abrys Sp. z o.o. odpowiada w pełnej wysokości.

7.3. Abrys Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu ogłaszane będą w formie, w jakiej został on udostępniony pierwotnie Użytkownikom, w miarę możliwości z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

8. Reklamacje dotyczące serwisu portalkomunalny.pl, odstąpienie od umowy

8.1. Reklamacje związane z działaniem serwisu internetowego, produktów i usług mogą Państwo złożyć drogą elektroniczną (e-mailowo) na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Abrys Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań.

8.2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych składającego reklamację, w tym imienia i nazwiska, nazwy podmiotu oraz adresu e-mail – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

8.4. Użytkownik, który nabył usługę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Użytkownika – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

8.5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Abrys Sp. z o.o. ul. Daleka 33, 60-124 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2020, poz. 1740 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020, poz. 344, ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).

 

Poznań, 10.01.2021

css.php
Copyright © 2024