PILNE! Minister Środowiska podpisał nowe rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacje, które nie spełniają jego wymogów będą miały dwa lata na dostosowanie się do nowego prawa.

W ciągu ostatniego roku ministerstwo przedstawiało kilka różnych projektów tego bardzo ważnego dla branży rozporządzenia. Dokument określa wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego, przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstają z tych procesów. Wokół planowanych zmian przepisów było jednak mnóstwo kontrowersji.

Ostatecznie ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że upłynął wyznaczony przez Komisję Europejską okres obowiązkowego wstrzymania procedury legislacyjnej dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie MBP i 10 listopada rozporządzenie (a konkretnie projekt z 28 lipca 2015 r.) zostało podpisane przez Ministra Środowiska.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych był notyfikowany Komisji Europejskiej w sierpniu. Większość przepisów rozporządzenia wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Jakie są najważniejsze zmiany w stosunku do starych przepisów? Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, doprecyzowano definicję procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o miejsce prowadzenia tego procesu. Ponadto projekt rozporządzenia uzupełniono o obowiązek prowadzenia rozładunku i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkniętym lub w obiektach zamkniętych, uniemożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska (w konsekwencji również uciążliwości zapachowych).

Dla instalacji, które nie spełniają wymogu w zakresie wyposażenia w obiekt zamknięty lub w obiekty zamknięte, uniemożliwiające oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, wprowadzono 2 – letni okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia.

Kolejna zmiana polega na tym, że sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów dostosowano do obecnie określonych w ustawie o odpadach procesów unieszkodliwiania odpadów, co ma na celu m.in. ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzyć te same warunki dla podmiotów prowadzących instalacje i zagwarantować równość tych podmiotów wobec prawa.

Głównym celem nowego rozporządzenia jest określenie warunków dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów. Dlatego też wiodącym procesem w MBP jest proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo powstałe odpady w procesie mechanicznym w instalacji MBP, przeznaczone do odzysku, będą zagospodarowywane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o odpadach.

Wprowadzono też możliwość przekazania frakcji podsitowej (o wielkości od 0 do 80 mm) do termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów komunalnych, co ma na celu umożliwienie innego sposobu zagospodarowania odpadów niż składowanie. Przedmiotowa zmiana wynika m.in. z dostosowania się do hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zgodnie z którą składowanie odpadów jest najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania. W sytuacji dopuszczenia możliwości przekazania frakcji podsitowej (oraz odpadu po pełnym procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, który nie spełnia wymagań określonych w przedmiotowym rozporządzeniu dla stabilizatu (odpad po procesie MBP) i jest nadal klasyfikowany jako frakcja podsitowa) do termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów komunalnych, zostanie ograniczone składowanie odpadów i tym samym zapewnione postępowanie zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach.

Pełną treść nowego rozporządzenia znajdziesz w załączniku poniżej 

Pliki do pobrania

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj