W województwie mazowieckim ze wsparciem pieniędzy unijnych (łącznie 1,1 mln zł) powstaną trzy nowe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

PSZOK-i powstaną w gminach Jastrząb (pow. szydłowiecki), Myszyniec (pow. ostrołęcki) i Klembów (pow. wołomiński).

W Jastrzębiu 

Miejscowość Jastrząb zainwestuje w budowę selektywnego punktu ponad 406 tys. zł z funduszy unijnych. Przedsięwzięcie obejmie m.in. modernizację, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek PSZOK-u z zapleczem socjalno-biurowym. Teren zostanie utwardzony i zagospodarowany.

Poza tym wykonana będzie infrastruktura towarzysząca, tj. instalacje, oświetlenia, ogrodzenia, szlaban, dojścia i dojazdy, a także budowa lub przebudowa fragmentów sieci i przyłączy. Zakupione zostaną kontenery, pojemniki oraz waga samochodowa. Powstanie ścieżka edukacyjna z ławkami, tablicami edukacyjno-informacyjnymi, zielenią, pokazowym kompostownikiem oraz lampą oświetleniową OZE.

Będą też funkcjonowały punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, a nadających się do ponownego użycia. Projekt nosi nazwę „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”, a całkowita jego wartość to prawie 669 tys. zł.

W Myszyńcu

Wkrótce w Myszyńcu przy ul. Kolejowej wybudowany będzie punkt selektywnego zbierania odpadów. Do gminy Myszyniec trafi blisko 400 tys. zł wsparcia na realizację projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Myszyńcu”.

Prace budowlane obejmą wykonanie m.in. budynków, ogrodzenia, placu na gromadzenie odpadów, boksów, wiat magazynowych, kontenerów, a także dróg i placów wewnętrznych. Wybudowane zostaną: zbiornik retencyjny na wody opadowe i separator oraz sieci – wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także instalacje elektryczne i monitoring.

Dzięki tym inwestycjom zwiększy się ilości odpadów zbieranych selektywnie, a zmniejszy ilość składowanych odpadów komunalnych. Realizacja przedsięwzięcia ma ograniczyć również powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 567 tys. zł.

W Klembowie

Gmina Klembów przeznaczy ponad 320 tys. zł na budowę i doposażenie PSZOK-u. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. utwardzenie, nasadzenia zieleni, wiata pod kontenery otwarte. Zakupione będą pojemniki i kontenery na odpady.

Projekt obejmuje także wykonanie oświetlenia terenu, ogrodzenia, oznakowania poziomego placu, tablic informacyjnych i edukacyjnych. W PSZOK zbieranych będzie 16 rodzajów odpadów. Będzie tu funkcjonował punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie. Wartość projektu pn.„Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Klembowie” to ponad 547 tys. zł.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. W 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj