Skrócenie procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów środowiskowych: Ministerstwo Środowiska będzie mogło wydawać decyzje dla projektów o wartości do 50 mln euro.

O zmianie progu dla dużych projektów mówił wczoraj podczas briefingu Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

W czerwcu tego roku zmieniono rozporządzenie  nr 1083/2006. W trakcie obowiązywania starych przepisów Komisja Europejska wydała 7 decyzji o przyznaniu dofinansowania dla dużych projektów. Dla porównania Ministerstwo Środowiska wydało w tym samym czasie 378 potwierdzeń o dofinansowaniu projektów o wartości poniżej 25 mln euro. – Oznacza to, że cały system wdrażania środków unijnych, który jest zbudowany w resorcie środowiska funkcjonuje sprawnie – podkreślił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Obecnie artykuł 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności określa, że: W ramach programu operacyjnego lub programów operacyjnych EFRR i Fundusz Spójności mogą finansować wydatki związane z szeregiem robót, działań lub usług, których celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiadają jasno określone cele i których całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln EUR (zwane dalej „dużym projektem”).

Biorąc pod uwagę, że w przypadku dużych projektów decyzje o dofinansowaniu  wydaje Komisja Europejska, to podwyższenie progu z 25 mln euro do 50 mln euro przyczyni się do skrócenia procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest to szczególnie istotne dla Polski, ponieważ projekty o charakterze strategicznym często przekraczają próg 25 mln euro.

W wyniku zmiany rozporządzenia nr 1083/2006 i podniesienia progu dla dużych projektów z 25 na 50 mln euro 22 lipca 2010 r. Ministerstwo Środowiska pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko podpisało 25 potwierdzeń o dofinansowaniu. Z rąk wiceministra Stanisława Gawłowskiego odebrało je wczoraj 24 beneficjentów. Projekty, dla których zostały wydane potwierdzenia o dofinansowaniu przyczynią się do budowy łącznie 1994,76 km sieci wodno-kanalizacyjnej, co jest równe długości z Warszawy do Brukseli i z powrotem.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj