Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłosiło przetarg na budowę zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, zlokalizowanego na terenie gminy Miastkowo.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin”. Na warty 37,6 mln zł projekt Prezydentowi Miasta Łomża udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 17,8 mln zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie, w ramach powyższego projektu, trwa budowa nowej kwatery na odpady, zbiornika i przepompowni odcieków, zbiornika dezynfekcji oraz wagi samochodowej.

W ramach ogłoszonego przetargu, do końca września przyszłego roku wybudowane zostaną m.in.: hala sortowni odpadów, budynek zaplecza socjalno-administracyjnego o konstrukcji kontenerowej, wiata magazynowa odpadów surowcowych, wiata czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, plac kompostowania pryzmowego, plac przygotowania kompostu, plac przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych, drogi i place manewrowe oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Ponadto w ramach planowanych prac wykonane zostaną: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji technologicznej, zewnętrzne sieci zasilania obiektów i oświetlenia terenu, przyłącze wodociągowe. Ogłoszony przetarg obejmuje również dostawę, montaż i prace rozruchowe wraz z uruchomieniem instalacji linii sortowniczej.

Głównymi beneficjentami projektu są mieszkańcy obszaru oddziaływania projektu, czyli: miasta Łomża, miasta i gminy Jedwabne, miasta i gminy Nowogród, gminy Łomża, gminy Miastkowo, gminy Piątnica, gminy Przytuły, gminy Śniadowo, gminy Wizna, gminy Zbójna, miasta Kolno, miasta Stawiski, gminy Grabowo, gminy Kolno, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Szczuczyn. Oprócz mieszkańców, obsługiwaną grupą docelową będą funkcjonujące podmioty gospodarcze, a także podmioty użyteczności publicznej. Inwestycja swoim zasięgiem obejmować będzie łącznie ponad 170 tys. mieszkańców.

źródło: lomza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj