22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Hasło tegorocznego święta – „Różnorodność biologiczna lasów” – nawiązuje do trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Lasów.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Początkowo święto obchodzone było 29 grudnia.  W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne zmieniło tę datę na 22 maja – dzień wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej.

Konwencja ta,  sporządzona podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r., jest jednym z największych przyrodniczych porozumień międzynarodowych. Jego stronami są 193 państwa. Polska ratyfikowała dokument w 1996 roku.

Głównymi celami Konwencji są ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie elementów różnorodności biologicznej oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikający z ich wykorzystania. Oznacza to, że przy podejmowaniu postanowień i konkretnych działań równie ważne jest zachowanie całego bogactwa przyrodniczego, jak zaspakajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń ludzi, w zakresie przestrzegania zasady dzielenia się korzyściami z wykorzystania zasobów ze społecznościami, które te zasoby udostępniają.

Różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej) wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową (zróżnicowanie gatunków) oraz ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów). Według postanowień Konwencji konieczne jest zachowanie całego środowiska przyrodniczego, na wszystkich jego poziomach organizacji, czyli zarówno ekosystemów bogatych i zróżnicowanych, jak i ubogich, a także tych elementów, które do tej pory były niedocenione lub nawet świadomie niszczone. Należy zachować bogactwo ekosystemów użytkowanych gospodarczo, w tym tradycyjnych ras i odmian zwierząt hodowlanych oraz roślin użytkowych.

Konwencja podkreśla, że zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wszechstronnych działań in-situ (czyli w miejscu naturalnego występowania danego elementu) i ex-situ (czyli poza miejscem naturalnego występowania w utworzonych kolekcjach, ogrodach botanicznych i zoologicznych, bankach genów itp.).

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj