1 / 8

W grudniu 2021 roku zakończyła się inwestycja pn. „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”, realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o..

Dla instalacji w Machnaczu to największa inwestycja od czasu jej uruchomienia w 2001 roku. RZUOK w Machnaczu skończył niedawno 20 lat, a to w przypadku gospodarki odpadami cała epoka. W chwili gdy zakład oddawano do użytku, był jednym z najnowocześniejszych w Polsce, jednak przez minione 20 lat, technologia zastosowana w zakładzie zestarzała się i wymagała rozległych zmian. Tak też się stało.

Modernizacja, która była długo wyczekiwana przez Spółkę, ma ogromne znaczenie dla dalszego funkcjonowania zakładu. Dzięki zrealizowanej inwestycji w zakładzie możliwe jest sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 75 000 Mg/rok oraz sortowanie odpadów selektywnie zbieranych w ilości 6 000 Mg/rok (z możliwością zmiany tych ilości w zależności od zmiany morfologii odpadów dostarczanych do zakładu).  Projekt został dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres robót prowadzonych w zakładzie podzielono na trzy zadania

Pierwsze z nich czyli rozbudowa i modernizacja hali sortowni w RZUOK w Machnaczu zakończyło się już pod koniec 2020 roku. Wykonawca dokonał rozbudowy istniejącej hali sortowni, której powierzchnia zwiększyła się o 704 m², dodatkowo zdemontował starą linię sortowania odpadów, która składała się z sita bębnowego o długości 5 m, dwóch kabin ręcznej segregacji oraz prasy do surowców. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm Kabo – Kamaro.

W drugim etapie hala sortowni wyposażona została w pełni funkcjonalną linię technologiczną, wraz z wszystkimi elementami pozwalającymi na dużo bardziej efektywne sortowanie odpadów. Zadanie to realizowane było w dwóch etapach. Pierwszy zakończył się w kwietniu 2021 roku. W tym etapie hala wyposażona została w linię technologiczną, w skład której weszły m.in. takie elementy jak:

– rozrywarka do worków,
– sito bębnowe o długości 12 m
– 5 kabin sortowniczych,
– separator optyczny papieru,
– separator optyczny tworzyw sztucznych,
– separator balistyczny,
– prasa belująca wraz z perforatorem

W etapie drugim, który zakończył się w połowie grudnia ubiegłego roku hala doposażona została w kolejne elementy zapewniające efektywniejszą segregację surowców wtórnych:
– separator optyczny folii,
– 3 separatory optyczne tworzyw sztucznych,
– separator optyczny frakcji wysokokalorycznej,
– separator metali nieżelaznych,
– kabinę sortowniczą metali nieżelaznych
– przenośniki taśmowe do transportu odpadów.
Wymieniona też została kabina tworzyw sztucznych 3D.


Opisywaną instalację będzie można zobaczyć na żywo podczas

14. Konferencji:

Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów w dniach 10-12 maja 2022 r.

Szczegóły wydarzenia


 

Efekty

Efektem zrealizowanych prac, oprócz zwiększenia mocy przerobowej linii sortowniczej, jest zwiększenie odzysku surowców wtórnych z frakcji odpadów komunalnych 80 – 340 mm:
– odzysk opakowań z tworzyw sztucznych, w tym folii na poziomie 80 %
– odzysk papieru na poziomie 80%
– odzysk frakcji RDF na poziomie 80%
– odzysk frakcji 3D na poziomie 80%
Wykonawcą robót polegających na zaprojektowaniu, dostarczeniu i montażu nowej technologii sortowania odpadów była firma Sutco – Polska z Katowic.

Niezależnie od postępu prac w Machnaczu,  we Włocławku, na terenie bazy Spółki przy ul. Komunalnej 4, realizowane było trzecie z zadań przewidzianych w projekcie. Tym zadaniem była modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach inwestycji przeprowadzone zostały szeroko pojęte roboty budowlane, dostosowujące punkt do nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych. PSZOK został też doposażony w sposób umożliwiające mu pełnienie nowej funkcji, jaką jest naprawa i wymiana rzeczy używanych dostarczanych do punktu przez mieszkańców, które ze względu na swój stan mogą zostać wykorzystane przez innych. Włocławianie mogą dostarczyć przedmioty takie jak: meble, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, książki czy sprzęt sportowy. W przypadku przedmiotów, które wymagają przygotowania do dalszego wykorzystania, kierowane one są do Punktu drobnych napraw, gdzie w miarę potrzeb poddawane są naprawie uszkodzonych elementów, czyszczeniu, konserwacji czy zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Uruchomiony został również portal internetowy służący do celu wymiany rzeczy używanych, dzięki któremu mieszkańcy mogą sprawdzić czy w punkcie znajdują się rzeczy, które mogłyby ich zainteresować i zostać przez nich wykorzystane.  Punkt oficjalnie uruchomiony został
w marcu br.

Inwestycja: „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”

Inwestycja dofinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020; Działania 2.2 „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Całkowity koszt realizacji projektu: 36.942.788,85 zł
Wysokość dofinansowania: 15.305.504,75 , różnicę w wysokości  21.637.284,10 zł Spółka zobowiązana jest pokryć z własnych środków.

 

Czytaj więcej

Skomentuj