W styczniu br. w życie weszła nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do 12 stycznia 2023 r. państwa członkowskie muszą wprowadzić przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania jej przepisów. Jakie skutki oznacza to dla polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych?

Wprowadzenie dyrektywy 2020/2184 jest wynikiem inicjatywy obywatelskiej dotyczącej prawa do wody (inicjatywa Right2Water), która rozpoczęła ogólnounijne konsultacje publiczne oraz przeprowadziła ocenę sprawności i wydajności regulacyjnej dyrektywy 98/83/WE (dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z 3 listopada 1998 r.). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zmiany powinny dotyczyć przede wszystkim:

- wykazu wartości parametrycznych jakości wody,

- stosowania podejścia opartego na ryzyku,

- doprecyzowaniu przepisów dotyczących informacji dla konsumentów,

- zniwelowania rozbieżności między systemami zatwierdzania materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wraz z określeniem wpływu tych rozbieżności na ludzkie zdrowie,

- zapewnieniu całej populacji, głównie grupom zmarginalizowanym, dostępu do wody pitnej zgodnie ze zobowiązaniem określonym w ramach celu nr 6 Agendy Narodów Zjednoczonych na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030,

- zwiększeniu świadomości na temat wycieków wody spowodowanych niedoinwestowaniem w zakresie utrzymania i odnawiania infrastruktury wodociągowej.

Dyrektywa kładzie nacisk na przeprowadzanie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem od obszaru zasobowego ujęcia aż do kranu odbiorcy – zarówno osoby...