Na terenie Polski cały czas normalnym widokiem są szpalery drzew rosnących przy drogach, które cieszą oko, spełniając jednocześnie inne funkcje, np. sanitarne – jako swoisty ekran akustyczny. Jednak z wielu stron słyszymy głosy mówiące o tym, że drzewa w pasie drogowym stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i dlatego te rosnące powinny zostać usunięte, a nowe powinny być sadzone z zachowaniem bezpiecznej odległości. Warto więc przypomnieć, które przepisy prawa w tym zakresie determinują działania zarządców dróg oraz organów administracji odpowiedzialnych za ochronę zieleni.

Zastanawiając się, które reguły należy brać pod uwagę, na samym początku trzeba przypomnieć, że zgodnie z postanowieniami art. 1 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2021 r. poz. 1376 ze zm.): Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Jeżeli zatem konkretnej drodze nie nadano statusu drogi publicznej, to może być ona traktowana co najwyżej jako droga wewnętrzna. W takim przypadku różnica jest zasadnicza, gdyż do dróg wewnętrznych co do zasady nie stosuje się rozwiązań określających warunki korzystania z dróg publicznych. Znacząca część drzew znajduje się w pasie dróg publicznych. Dlatego też to właśnie one będą stanowiły przedmiot dalszych...