Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu tworzenie warunków do rozwoju produkcji dóbr w obiegu cyrkularnym, których skład i konstrukcja pozwalają na ich powtórne wykorzystywanie lub chociaż recykling i odzysk składowych substratów. Również tworzenie społeczeństwa cyrkularnego ma przynieść zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez wzrastającą konsumpcję i rozwój cywilizacyjny. Jednak dane statystyczne są nieubłagane – z roku na rok statystyczny Europejczyk wytwarza coraz więcej odpadów.   

Analizy wskazują na systematyczny wzrost ilości odpadów komunalnych w Unii Europejskiej, których w 2018 r. powstało przeszło 250 mln Mg, co oznacza wzrost o 3% względem 2014 r. i o 2% w przeliczeniu na jednego mieszkańca UE. W samym 2018 r. średnio na jednego mieszkańca UE powstało 489 kg odpadów komunalnych. W tym samym czasie w Polsce masa ta wyniosła 286 kg (Eurostat 2020). 

W ramach zaleceń prawnych Unii Europejskiej w naszym kraju postępuje likwidacja składowisk odpadów. Obok tego słusznego kierunku działań w obszarze zagospodarowania odpadów obserwuje się w Polsce zwiększającą się liczbę nielegalnych wysypisk śmieci. Te „dzikie” składowiska powstają zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Odpady składowane w sposób niekontrolowany ulegają zmianom fizykochemicznym na skutek m.in. działania warunków atmosferycznych. W procesach rozpadu i mineralizacji uwalniane są do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczenia, które w efekcie mogą negatywnie wpływać na zdrowie zwierząt i ludzi, a także na środowisko. 

Odcieki wodne przenikające do gleby mogą zagrażać wodom pierwszej warstwy wodonośnej zlokalizowanej na głębokości ok. 1-3 m pod...