Realizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. spowoduje, że zmiany w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego odcisną ogromne piętno na całym kraju i tak naprawdę zmienią go w ciągu kolejnych 20 lat – zupełnie tak jak rewolucja przemysłowa w XVIII w. zmieniła niemal cały ówczesny świat.

Ze względu na fundamentalny charakter PEP 2040 pod względem dalszego rozwoju polskiego sektora energii wpływ na jego powstanie miało wiele czynników, kryteriów, uwarunkowań, nowych wyzwań krajowych i międzynarodowych. Podstawowym impulsem dla opracowania tej strategii był fakt, że dotychczasowy dokument określający krajową politykę energetyczną został zatwierdzony ponad dekadę temu – w 2009 r. Nie odpowiadał on już na aktualne wyzwania regulacyjne i ekonomiczne ani na wyzwania na poziomie globalnym, w tym zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki. PEP 2040 opracowano, biorąc pod uwagę nowe trendy w sektorze paliwowo-energetycznym, w tym dotyczące zmian technologicznych (m.in. redukcji kosztów inwestycyjnych), konieczności wymiany parku wytwórczego czy dynamiki zmian modelu generacji energii elektrycznej w kierunku rozproszonym. Na kształt strategii miały wpływ również coraz większa świadomość i ambicja społeczna, przekładające się na oczekiwania dotyczące poprawy jakości powietrza, dostępu do czystej energii i sprawiedliwego wymiaru przemian w sektorze energii. Przyjęcie PEP 2040 zdeterminowane było koniecznością zakończenia strukturalnej niepewności dotyczącej kierunków transformacji energetycznej,...