Ze względu na stosunkowo dużą masę paneli fotowoltaicznych wprowadzanych na rynek część reprezentujących producentów lub importerów organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwraca uwagę na możliwe trudności w osiągnięciu wyznaczonego przepisami prawa poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) za rok 2021 i lata następne w grupie czwartej (sprzęt wielkogabarytowy).

Zgodnie z Ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wprowadzający sprzęt są zobowiązani do osiągania poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla każdej z wyodrębnionych sześciu grup sprzętu. Panele fotowoltaiczne znajdują się (generalnie) w grupie czwartej, określającej sprzęt wielkogabarytowy, a więc taki, którego jakikolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, czyli pralki, zmywarki i inne duże AGD (z wyjątkiem chłodziarek), wielkogabarytowe komputery, drukarki itd. 

Poziom zbierania oblicza się dla sprzętów w ramach całej grupy łącznie. Jest to stosunek masy zużytego sprzętu zebranego w danej grupie w danym roku do średniej masy sprzętów z tej grupy wprowadzonych na rynek w ciągu trzech lat poprzedzających dany rok (tzw. średnioroczna masa sprzętu). Dla 2019 r. poziom zbierania wynosił 55%, dla 2020 r. – 60%, a od roku 2021 – 65%. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów wprowadzający ponoszą opłatę produktową w wysokości 1,8 zł za każdy brakujący kilogram do uzyskania wymaganego poziomu zbierania. 

Tymczasem dyrektywa 2012/19/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek osiągania poziomów zbierania zużytego sprzętu ogólnie, bez podziału...