W ostatnich latach działania związane z segregacją odpadów stały się dla mieszkańców Gdańska elementem trwale obecnym w ich codziennych czynnościach. Jakie kierunki działań przyjęto?

Selektywną zbiórkę odpadów z podziałem na pięć frakcji wdrożono w Gdańsku już w kwietniu 2018 r. Z kolei obowiązek jej prowadzenia wiąże właścicieli wszystkich nieruchomości znajdujących się w gminnym systemie (zamieszkanych i niezamieszkanych) od lutego  2020 r. Zarówno te zmiany, jak i wcześniejsze wdrożone zostały po przeprowadzeniu intensywnych działań edukacyjno-promocyjnych, prowadzonych w mediach lokalnych i społecznościowych, działań outdoorowych oraz działań prowadzonych w Internecie.

Badanie efektywności 

Aktywności te wymagały weryfikacji, czy w ślad za rosnącą ilością odbieranych w sposób selektywny odpadów idzie również rosnący poziom wiedzy i zaangażowania w system jego uczestników – mieszkańców oraz identyfikacji ewentualnych problemów, ich rodzajów i skali. Celem badań była ocena efektywności działań już prowadzonych, ich optymalizacja oraz zbudowanie strategii dla przyszłej kampanii edukacyjnej m.in. w za- kresie jej jakości, stosowanych metod i narzędzi edukacyjnych oraz dostępności. 

Od 2017 r. każdego roku mieszkańcom Gdańska zadawano pięć pytań z zakresu znajomości gospodarki odpadami komunalnymi. W 2019 r. pytania te uzupełniono o szereg zagadnień uszczegóławiających, na podstawie których przeprowadzono sondaż opinii na temat świadomości mieszkańców w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi i odpowiedzialnego z nimi postępowania. Badanie na ponad tysiącosobowej grupie dorosłych mieszkańców, z użyciem kwestionariusza ankiety liczącego 38 pytań, przeprowadziła Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badanie miało na celu poznanie odpowiedzi na pytania z zakresu...