Zgodnie z nowelą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, od 13 listopada 2020 r. gminy opracowują strategię rozwoju zgodnie z ujednoliconymi zasadami. Poza standardowymi elementami, takimi jak wskazanie celów strategicznych, kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych czy opisanie rezultatów planowanych działań, ustawodawca przewidział dodatkowy obowiązek dla gminy.

W strategii rozwoju pojawił się nowy obowiązek uwzględnienia modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej wraz z ustaleniem rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz obszarów strategicznej interwencji, określonych w strategii rozwoju województwa, kluczowych dla rozwoju gminy. Model, podobnie jak obszary strategicznej interwencji, ma być przedstawiony nie tylko w formie tekstowej, ale również w formie graficznej.

NOWE WYZWANIA

Działania te mają na celu powiązanie planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym, na nowo określając relację strategii rozwoju oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czyniąc z tego drugiego de facto dokument podrzędny, rozwijający jedynie w warstwie technicznej ustalenia przyjęte na poziomie strategii rozwoju.

Zgodnie z przywołaną nowelą, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, sporządzając studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, musi uwzględnić ustalenia strategii rozwoju gminy, w tym nowego jej elementu, jakim jest model struktury funkcjonalno- przestrzennej.

Jak wynika z jednoznacznego wskazania w ustawie konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustaleń strategii rozwoju, przygotowany model musi precyzyjnie określać...