Skład wody pobieranej z podziemnych ujęć zależy od wielu czynników, m.in. od właściwości warstw geologicznych, z którymi mają kontakt podziemne zasoby wody, od stopnia i częstotliwości kontaktu z infiltrującymi wodami powierzchniowymi, opadowymi i roztopowymi, a także od skali dopływów wód pochodzenia antropogenicznego. Badania dowodzą, że aż w 90% przypadków woda ze studni nie spełnia wymagań stawianych wodzie do picia.

Największym i najczęstszym problemem jest bakteriologiczne skażenie wody przez ścieki pochodzenia bytowo-gospodarczego. Nieszczelne szamba i tereny w pobliżu zakładów przemysłowych to tylko niektóre z przyczyn zanieczyszczenia wody ze studni. Inną jest intensywna uprawa rolna – stosowanie nawozów azotowych na szeroką skalę, środków ochrony roślin, nawozów mineralnych czy organicznych. Wszystko to przedostaje się do wód podziemnych i zmienia ich skład. 

Czy w związku z tym możliwe jest, aby w XXI w. woda ze studni była krystalicznie czysta i orzeźwiająca? Czy w czasach, kiedy woda i środowisko są tak bardzo zanieczyszczone, warto kopać studnię? Jak uzdatnić wodę studzienną, żeby bezpiecznie z niej korzystać?

Wytyczne dotyczące lokalizacji studni

Woda przeznaczona do picia oraz codziennego użytku powinna być czysta i jak najlepszej jakości, dlatego też woda ze studni indywidualnych, jeśli ma być przeznaczona do spożycia, musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Zanieczyszczenia wody pobieranej ze studni wynikają z wielu czynników. Jednym z nich jest nieprawidłowa...