W kontekście rosnących cen praw do emisji dwutlenku węgla coraz częściej pojawiają się pytania o ochronę rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dodatkowym elementem, który w najbliższej przyszłości może w znaczący sposób wpłynąć na kondycję branży, będzie przyjęcie pakietu rozwiązań prawnych określanych jako „Fit for 55”.

Obecnie zarówno znaczący gracze na rynku, jak i przedsiębiorstwa komunalne działające w skali lokalnej zmagają się z rosnącymi kosztami w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Temu zjawisku towarzyszą spadek rentowności i obawa o sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw. Ma to bezpośredni związek z koniecznością modernizacji instalacji i jednostek wytwórczych, które wymagają znaczących nakładów finansowych. W sytuacji, gdy koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła rosną, trudno z optymizmem patrzeć na możliwości inwestycyjne elektrociepłowni, również w kontekście wzrostu cen materiałów budowlanych i realizacji projektów energetycznych.

Proces transformacji sektora ciepłowniczego będzie długotrwały, ale również kosztowny. Aby móc ponieść wydatki na inwestycje, a przy tym utrzymać rentowność, konieczne jest tworzenie korzystnego otoczenia prawnego, ale również instrumentów finansowych, które odciążą przedsiębiorstwa branżowe i pozwolą na realizację niezbędnych projektów. Jednak rosnące wymogi środowiskowe i galopujące koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 nie ułatwiają procesu transformacji. Stanowią dodatkowe wyzwanie, któremu solidarnie, jako branża, musimy sprostać. Jak informował Urząd Regulacji Energetyki w opublikowanym na początku roku raporcie: „Po raz pierwszy od 2013 r. przychody osiągnięte przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze nie umożliwiły pokrycia kosztów prowadzenia działalności związanej z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło”.

W kontekście procesu...