Nawet niewielkie ilości barwników w wodzie są niepożądane. Nie tylko nadają jej nieestetyczny wygląd, ale co istotniejsze – zakłócają zachodzące w niej procesy życiowe. Ścieki zawierające barwniki sprawiają duże kłopoty w procesach oczyszczania. A że barwniki są szkodliwe także dla człowieka, wciąż poszukuje się nowych, efektywniejszych metod pozbywania się ich ze ścieków.

Obecnie w przemyśle stosuje się ponad 100 tys. rodzajów barwników, a ich roczna produkcja sięga 70 tys. ton. Podczas produkcji i aplikacji tracone ok. 15% użytego barwnika trafia do ścieków. Barwniki syntetyczne zawarte w ściekach, nierzadko stanowią poważne zagrożenie dla organizmów występujących w ekosystemach wodnych, a także nie są obojętne dla zdrowia człowieka. Barwniki, które ze ściekami dostaną się do środowiska wodnego, powodują zmianę barwy wody. Skutkuje to ograniczeniem procesu fotosyntezy, w wyniku czego w ekosystemie mogą powstawać warunki deficytu tlenowego. To z kolei, bezpośrednio lub pośrednio, negatywnie wpływa na wszystkie poziomy łańcuchów troficznych ekosystemu. Barwniki utrudniają również stosowanie metod biologicznego oczyszczania ścieków, poprzez hamowanie wzrostu i aktywności enzymatycznej mikroorganizmów oraz wpływają na zmianę bioróżnorodności ekosystemów.

Kilka słów na temat barwników

Barwniki zbudowane są z pochodnych aromatycznych benzenu, naftalenu, antracenu i związków heterocyklicznych, które zawierają w cząsteczce sprzężone układy elektronów π, bardzo łatwo ulegające wzbudzeniu, absorbujące promieniowanie o określonej długości...