Socjologia prawa jest stosunkowo młodą dyscypliną, co jednak nie powinno umniejszać jej znaczenia w stosowaniu przepisów prawa. Nieuwzględnienie socjologicznych aspektów stosowania prawa może bowiem doprowadzić do zupełnie nieoczekiwanych skutków. Odwrotnych niż przyświecały ustawodawcy.

Ten dość tajemniczy wstęp ma nas zaprowadzić do ostatniej nowelizacji przepisów Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach („u.o.”). W ramach tej nowelizacji art. 41a ust. 4 został zmieniony przez art. 3 pkt 3 lit. d ustawy z 11 sierpnia 2021 r. (DzU z 2021 r. poz. 1648), zmieniającej ustawę o odpadach z dniem 23 września 2021 r. 

Przepis art. 41a u.o. dotyczy kontroli instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów. Jest to niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Kontrolę prowadzą organy ochrony środowiska (WIOŚ) z udziałem przedstawiciela właściwego organu oraz komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej (PSP). 

Kontrola obejmuje instalację lub jej część, obiekt budowlany lub jego część albo miejsca magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie:

spełniania wymagań określonych w przepisach Prawa ochrony środowiska , spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Co istotne, rozstrzygnięcia WIOŚ i komendanta PSP w zakresie spełniania ww. wymagań dokonywane są w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie....