W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Krajowa Izby Gospodarki Odpadami zgłosiła do niej szereg uwag.

Projekt nowelizacji u.c.p.g. zakłada m.in. podniesienie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkanych (w tym letniskowych) i rozszerzenie liczby podmiotów uprawnionych/zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej oraz ponoszenia stosownej opłaty. 

Koszty, bioodpady i ich recykling

KIGO zawnioskowała o wykreślenie zmiany w art. 1 pkt 3 nowelizacji. Szczegółowa identyfikacja gromadzonych odpadów w zabudowie wielolokalowej jest wyzwaniem mogącym generować dodatkowe koszty (m.in. przez potrzebę nawet pięciokrotnego zwiększenia obsługi administracyjnej i oznakowanie każdego wyrzucanego worka). Także zmiana stawek opłat spowoduje zwiększoną liczbę deklaracji i zawiadomień co pociągnie za sobą wzrost kosztów administracyjnych. Sytuacje te mogą przeczyć zasadzie proporcjonalności kosztów do osiągniętego efektu końcowego. 

Ponadto proponowane regulacje nie uszczegóławiają zasad, według których gminy miałyby zapewniać techniczne możliwości identyfikacji odpadów, co może prowadzić do licznych wątpliwości interpretacyjnych. 

Nowelizacja zakłada też zmianę dotyczącą braku obowiązku odbierania bioodpadów przez gminy w przypadku posiadania kompostownika przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych oraz korzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowo dodany art. 3 ust. 2d). Jest to zasadna zmiana, gdyż doprecyzowuje ona istniejącą obecnie sytuację prawną w przypadku mieszkańców posiadających przydomowe kompostowniki oraz korzystają ze zwolnienia z części...