W Krajowym Planie Odbudowy powinny znaleźć się środki finansowe na wykorzystanie energii z odpadów. Bez tego oraz bez zwiększenia dopuszczalnych mocy przerobowych już istniejących instalacji termicznego przekształcania na składowiskach wciąż będą zalegać tony odpadów frakcji kalorycznej, a mieszkańcy będą płacić jeszcze więcej.

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – poprzez liczne spotkania, a także korespondencję kierowaną do przedstawicieli rządu – podjął inicjatywę mającą na celu ponowne umieszczenie w Krajowym Planie Odbudowy środków finansowych na wykorzystanie energii z odpadów. To kontynuacja naszych wieloletnich działań, mających na celu uzdrowienie sytuacji w gospodarce odpadami i zahamowania wzrostu opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Nierówne szanse

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami od lat stoi na stanowisku, że zgodna z wymaganiami dyrektyw europejskich realizacja zadań w gospodarce odpadami jest w Polsce dużo trudniejsza niż w krajach tzw. starej Unii, gdyż kraje te dużo wcześniej wdrożyły wiele rozwiązań sprzyjających osiągnięciu obecnych celów w gospodarce odpadami. Czyni to dla nich przygotowania do wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym znacznie łatwiejszymi niż dla Polski. Spełnienie wysokich wymagań środowiskowych w krajach starej Unii jest obecnie możliwe m.in. dzięki wybudowaniu w ubiegłych latach wystarczającej – w stosunku do ilości odpadów wytwarzanych na terenie poszczególnych krajów – liczby instalacji termicznego przekształcania odpadów. KIGO, która jest członkiem europejskiego zrzeszenia Municipal...