Większości czytelników zapewne obiło się już o uszy, że do TSUE został skierowany wniosek o ukaranie Polski i innych krajów w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy 91/271/EWG w terminie. Wizja kar oraz niepokojące wyniki kontroli prowadzonych przez NIK przyczyniły się do próby uporządkowania gospodarki ściekowej. 

Na komisji senackiej pojawił się projekt z 20 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Należy podkreślić jednak, że jest to dopiero propozycja zmian, które mają być omawiane wewnątrzministerialnie pod koniec marca lub na początku kwietnia. W ostatecznej wersji przytaczanych poniżej propozycji przepisów mogą więc pojawić się zmiany.

Nowe (stare) zmiany dotyczące aglomeracji

Dla samorządów lokalnych istotne będzie doprecyzowanie przepisów związanych z wyznaczaniem aglomeracji. We wrześniu 2020 r., gdy pojawił się Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje, gminy dowiedziały się, jak konkretnie taki obszar ma wyglądać i jakie warunki spełniać. Były to jednak wskazówki i wytyczne, a nie usankcjonowane prawem przepisy. Główne zapisy poradnika pojawiły się więc w propozycjach zmian do ustawy Prawo wodne.

W nowych przepisach prawnych mają się pojawić przede wszystkim warunki wynikające z dyrektywy 91/271/EWG, które mieliśmy spełnić do końca 2015 r., tj.:

wyposażenie w sieć kanalizacyjną, która gwarantuje zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji; niezebrany siecią kanalizacyjną ładunek zanieczyszczeń nie może...