W ostatnim czasie możemy zaobserwować powrót do inicjatyw ustawodawczych ze strony resortu klimatu i środowiska, odnoszących się do przepisów dotyczących postępowania z odpadami.  Chodzi tu, po pierwsze, o nową wersję projektu dotyczącego zmiany ustawy o odpadach i innych ustaw, która w pierwszej odsłonie pojawiła się w październiku ubiegłego roku, a w kwietniu podana został do wiadomości jej kolejna wersja. Wersja ta w połowie maja była dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji jako projekt nr 12339505 (UC43) z 21 kwietnia 2021 r.; w nawiasie numer dokumentu na stronie RCL. Równolegle opublikowany został projekt nr 497235 (UC73) z 18 marca 2021 r., dotyczący ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt trzeci to figurujący na stronie RCL od grudnia ubiegłego roku projekt nr 482950 (UD163) z 29 grudnia 2020 r., dotyczący ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Projekty procedowane równolegle 

Deklaracje ze strony resortu odnoszące się do dwóch pierwszych projektów zakładają ich szybkie dalsze procedowanie – zakłada się wejście ustaw w życie nawet z początkiem lipca, co wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobne. Brak jest natomiast bliższych wyjaśnień co do zakładanych losów trzeciego z wymienionych projektów, nie ma informacji o tym, co działo się z nim od momentu umieszczenia na stronie RCL. Tak czy inaczej, mamy do czynienia...